สมพงษ์ พูนลาภทวี cover photo
สมพงษ์ พูนลาภทวี
สมพงษ์ พูนลาภทวี
ที่ปรึกษาพัฒนาองค์กร ด้านการบริหารองค์กร การผลิต โลจิสติกส์ และวางระบบ ISO บริษัทต่าง ๆ
ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และจบการศึกษาในระดับปริญญาโท การจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และปริญญาตรี การจัดการ-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับแต่งตั้งให้เป็น นักวินิจฉัย และให้คำปรึกษาสถานประกอบการระดับวิชาชีพ Shindan (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น) และ Monodzukuri Test ระดับวิชาชีพ (JIPM และ สสท.) ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาพัฒนาองค์กร ด้านการบริหารองค์กร การผลิต โลจิสติกส์ และวางระบบ ISO บริษัทต่าง ๆ อดีตผู้ฝึกสอน Logistic Professional Instructor (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)

    ประวัติโดยย่อ
    - ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาพัฒนาองค์กร ด้านการบริหารองค์กร การผลิต โลจิสติกส์ และวางระบบ ISO บริษัทต่าง ๆ
    - อดีตผู้ฝึกสอน Logistic Professional Instructor (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
    - ได้รับแต่งตั้งให้เป็น นักวินิจฉัย และให้คำปรึกษาสถานประกอบการระดับวิชาชีพ Shindan (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น) และ Monodzukuri Test ระดับวิชาชีพ (JIPM และ สสท.)
    - กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และจบการศึกษาในระดับปริญญาโท การจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และปริญญาตรี การจัดการ-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส