ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์ cover photo
ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์
ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์
โค้ช IKIGAI และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรเชิงบวก
ผู้บุกเบิกการนำ Positive Psychology ในสอนหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจของไทย และการให้คำปรึกษาและโค้ชในธุรกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยด้านการใช้ Positive Psychlogy ในการพัฒนาคน/องค์กรหลายหน่วยงาน เป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายชมรม Positive Psychology Thailand จบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์จากพระจอมเกล้าลาดกระบัง, MBA การเงินจาก Virginia Tech และ PhD. ด้าน Organization Development จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ Diploma in Positive Psychology and Well-beings (accredited by the British Psychological Society) ปัจจุบันเป็นอาจารย์/ที่ปรึกษา/ วิทยากร/โค้ช

    ประวัติโดยย่อ
    - โค้ช IKIGAI และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรเชิงบวก
    - ผู้บุกเบิกการนำ Positive Psychology ในสอนหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจของไทย และการให้คำปรึกษาและโค้ชในธุรกิจ
    - อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยด้านการใช้ Positive Psychlogy ในการพัฒนาคน/องค์กรหลายหน่วยงาน
    - ผู้ก่อตั้งเครือข่ายชมรม Positive Psychology Thailand

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส