รศ. ดร.ธนาธร ทะนานทอง cover photo
รศ. ดร.ธนาธร ทะนานทอง

4.8 คะแนนเฉลี่ย

277 รีวิว

1 คอร์ส

รศ. ดร.ธนาธร ทะนานทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งงานปัจจุบัน: - อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ - รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ประวัติการศึกษา: - ประกาศนียบัตร หลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วยการจัดทำสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 3 (Enterprise Architecture: EA) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) - ประกาศนียบัตร หลักสูตร “การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ รุ่นที่ 7 (Health Informatics CIO)” คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาเอกสาขา Computer Science จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปี 2557: ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก. รุ่นที่ 11 โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) - ปริญญาโทสาขา Computer Engineering จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปี 2551: ได้รับทุนการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) - Sun Certified Programmer for the JAVA 2 Platform,Standard Edition 5.0 (ปี 2550) - Microsoft Certified Professional และ Microsoft Certified Application Developer for Microsoft.NET (ปี 2549) - ปริญญาตรีสาขา Computer Engineering จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปี 2548) ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา: - นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doc Researcher) ณ ศูนย์วิจัย Center for Trustworthy IoT Infrastructure สถาบันวิจัยขั้นสูง Japan Advanced Institute of Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น (ปี 2560) - นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Visiting Professor) ณ ห้องปฏิบัติการ “Data Mining and Machine Learning” มหาวิทยาลัย Arizona State University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ปี 2559) - หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม. รังสิต (ปี 2558-2560) - อาจารย์ประจำ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยรังสิต (ปี 2555-2560) - วิศวกร บริษัท Seagate Technology Thailand Ltd (ปี 2551-2553) - วิศวกร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (ปี 2550-2551) ผลงานที่ได้รับรางวัล: - รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ปี 2562) - รางวัลการนำเสนองานวิจัยยอดเยี่ยม (Excellent Oral Presentation) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Information Systems Engineering (ICISE 2016) ณ เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา (ปี 2559) - รางวัลผลบทความวิจัยยอดเยี่ยม (Best Paper Awards) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 18th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2014) จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย (ปี 2557)

  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doc Researcher) ณ ศูนย์วิจัย Center for Trustworthy IoT Infrastructure สถาบันวิจัยขั้นสูง Japan Advanced Institute of Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น (ปี 2560)
  - นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Visiting Professor) ณ ห้องปฏิบัติการ “Data Mining and Machine Learning” มหาวิทยาลัย Arizona State University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ปี 2559)
  - รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ประจำปี 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  - ปริญญาเอกสาขา Computer Science จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาโทสาขา Computer Engineering จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  - ปริญญาตรีสาขา Computer Engineering จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4.8 คะแนนเฉลี่ย

277 รีวิว

1 คอร์ส