ชัยโย เตโชนิมิต cover photo
ชัยโย เตโชนิมิต

4.7 คะแนนเฉลี่ย

83 รีวิว

1 คอร์ส

ชัยโย เตโชนิมิต
ผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชน พร้อมประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาระบบ รวมถึงฐานข้อมูลให้กับหลายองค์กร

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชน
  - ผู้จัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้วยบล็อกเชน (TraceThai.com) ให้กับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
  - ผู้จัดทำระบบเลือกตั้งบนบล็อกเชน ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี
  - ผู้จัดทำระบบฐานข้อมูลจดแจ้ง สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ และลิขสิทธิ์ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์
  - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

83 รีวิว

1 คอร์ส