ดร.ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล cover photo
ดร.ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล
ดร.ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอชอาร์เอ็ม บิสิเนส จำกัด ประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการทรัพยากรมากกว่า 20 ปี
ประวัติการทำงาน ดร.ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการทรัพยากรมากว่า 20 ปี ทั้งในธุรกิจโทรคมนาคม โรงงานอุตสาหกรรมและสื่อสารมวลชน เคยเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มรภ.พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA (HR&OD) ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในเครือ CP All ผู้ชำนาญการบุคคลบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลและศูนย์ส่งเสริมระบบมาตรฐาน บริษัท ฮิตาชิ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทไทย เอชอาร์เอ็ม บิสิเนส จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักส่งเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) สถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุข สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และบริษัทเอกชนชั้นนำ เช่น บริษัทบอร์เนียว (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ล๊อกเลย์ไวร์เลส จำกัด, บริษัทไทยเอ็นโอเค

  ประวัติโดยย่อ
  - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทไทย เอชอาร์เอ็ม บิสิเนส จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนชั้นนำมากมาย
  - มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการทรัพยากรมากว่า 20 ปี ทั้งในธุรกิจโทรคมนาคม โรงงานอุตสาหกรรมและสื่อสารมวลชน
  - สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ระดับปริญญาโทจากคณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ระดับปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทำหัวข้อดุษฎีนิพนธ์เรื่องการพัฒนากลยุทธ์การจัดการผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - นอกจากนี้ยังผ่านการฝึกอบรมได้รับการรับรอง Master NLP Practitioner & Coaching จาก American Board of Neuro Linguistics Programming (ABNLP) และ Performance Coaching (GROW Model) จาก Performance Consultants International, Lego Serious Play (LSP) Practitioner, Mini Data Science, OKR Professional จาก OKR Institute
  - เจ้าของผลงานหนังสือ "เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ KPI&PMS"

4.3 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส