ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง cover photo
ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง

4.8 คะแนนเฉลี่ย

242 รีวิว

9 คอร์ส

ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนและบริหารโครงการ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Project Primavera และ Navisworks

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  - ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนและบริหารโครงการ
  - ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยาย Microsoft Project PRIMAVERA P6 และ Navisworks เพื่อวางแผนและบริหารโครงการ ให้กับภาครัฐ บริษัทเอกชน และโครงการต่างๆ มามากกว่า 10 ปี ทั้งภาครัฐและเอกชน
  - ผู้แต่งหนังสือหลายเล่ม เรื่องการวางแผน และบริหารโครงการ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Project Primavera และ Navisworks
  - M.Eng (Infrastructure Engineering) Asian Institute of Technology (Thailand)
  - อส.บ (เทคโนโลยีโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  - ปวส. (โยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  - ปวช. (โยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

242 รีวิว

9 คอร์ส