ผศ. ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ cover photo
ผศ. ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

272 รีวิว

3 คอร์ส

ผศ. ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการคุรุสภา มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการประเมินทางการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การศึกษาและการประเมินอิงสมรรถนะ เมืองและชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนากำลังคนและองค์กร

  ประวัติโดยย่อ
  - รองเลขาธิการคุรุสภา
  - มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการประเมินทางการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การศึกษาและการประเมินอิงสมรรถนะ เมืองและชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนากำลังคนและองค์กร
  - ปริญญาเอกด้าน Education: Measurement, Statistic, Research Design จาก University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - ปริญญาเอกด้านการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  - ปริญญาโท ด้านการจัดการ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยชินวัตร
  - ปริญญาโท ด้านวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาตรี ด้านการประถมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

4.7 คะแนนเฉลี่ย

272 รีวิว

3 คอร์ส