ดร.ยงยุทธ วรรณา cover photo
ดร.ยงยุทธ วรรณา
ดร.ยงยุทธ วรรณา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลาการโดยใช้ทัศนคติเชิงบวกและมีประสบการณ์การสอนมากกว่า 20 ปี

  ประวัติโดยย่อ
  - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปรด.) สาขา นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง Doctorant Assistant, วัสดุนาโน, EPFL ,Lausanne Switzerland
  - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต(วศม.) สาขาเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  - CEO บริษัท ไอทีอาร์ซี จำกัด
  - Head of Recycle Feedstock Development, Circular Economy Business, บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
  - CEO Cocoon Tech Project Startup, Studio Zero to One, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
  - Licensing Business Manager, บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
  - ผู้จัดการส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท นาราแมชชินเนอรี่ จำกัด โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  - ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม ITRC
  - ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม/วิทยากร ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  - นักวิจัยรับเชิญสถาบันวิจัยแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น (AIST, Tsukuba)
  - ผู้ก่อตั้งเพจ Dr.Kid+ ที่มีผู้ติดตามากกว่า 14K

0.0 คะแนนเฉลี่ย

4 คอร์ส