ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง cover photo
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง

4.6 คะแนนเฉลี่ย

255 รีวิว

1 คอร์ส

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง
รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และทรัพย์สินทางปัญญา

  ประวัติโดยย่อ
  - รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา งานพัฒนาความร่วมมือกลุ่มพันธมิตร (ADO) สวทช.
  - ปริญญาเอก สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
  - Doctor of Juridical Science (S.J.D.), American University, Washington, DC, U.S.
  - ปริญญาโท Master of Laws (LL.M.), University of Pennsylvania และ LL.M., American University
  - ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

255 รีวิว

1 คอร์ส