Iwealthz (iwealthz.com)  cover photo
Iwealthz (iwealthz.com)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

51 รีวิว

2 คอร์ส

Iwealthz (iwealthz.com)
สถาบันสอน ความมั่งคั่งทางออนไลน์
Iwealthz ( iwealthz.com ) สถาบันสอน ความมั่งคั่งทางออนไลน์ พันธกิจของสถาบัน Iwealthz คือ การถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการสร้างความมั่งคั่งทางออนไลน์ ในยุคดิจิตอล เพื่อให้ทุกคนสามารถทำเงินได้ด้วยตนเอง โดบสอนอย่างเป็นระบบ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง สามารถปฎิบัติตามได้ หลักสูตรความรู้ที่เปิดสอน ความรู้ด้านการวิเคราะห์หุ้น เเละการเก็งกำไร ด้วยกราฟเทคนิค ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างธุรกิจให้ยั่งยืนแข็งเเรง Website : www.iwealthz.com Facebook : www.facebook.com/iwealthz Line ID : @iwealthz

    ประวัติโดยย่อ
    - สถาบัน Iwealthz (iwealthz.com) ถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ในการสร้างความมั่งคั่งทางออนไลน์ เพื่อให้ทุกคนสามารถทำเงินได้ด้วยตนเอง ในยุคดิจิตอล
    - มีผลงาน Ebook 2 เล่ม คือ 10 เเนวทางทำเงินในตลาดหุ้น สำหรับมือใหม่ เเละ 7 เเนวทางอยู่รอดในการทำตลาดออนไลน์ ระยะยาว
    - สอนการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิค ในห้องเรียนรู้การทำเงินด้วยกราฟเทคนิค กับ Iwealthz ในกลุ่ม Line ID : @iwealthz

4.5 คะแนนเฉลี่ย

51 รีวิว

2 คอร์ส