Iwealthz (iwealthz.com) cover photo
Iwealthz (iwealthz.com)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

2 คอร์ส

Iwealthz (iwealthz.com)
สถาบันสอน ความมั่งคั่งทางออนไลน์

  Iwealthz ( iwealthz.com )
  สถาบันสอน ความมั่งคั่งทางออนไลน์

  พันธกิจของสถาบัน Iwealthz คือ การถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการสร้างความมั่งคั่งทางออนไลน์ ในยุคดิจิตอล เพื่อให้ทุกคนสามารถทำเงินได้ด้วยตนเอง โดบสอนอย่างเป็นระบบ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง สามารถปฎิบัติตามได้

  หลักสูตรความรู้ที่เปิดสอน
  ความรู้ด้านการวิเคราะห์หุ้น เเละการเก็งกำไร ด้วยกราฟเทคนิค
  ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างธุรกิจให้ยั่งยืนแข็งเเรง

  Website : www.iwealthz.com
  Facebook : www.facebook.com/iwealthz
  Line ID : @iwealthz


  ประวัติโดยย่อ
  - สถาบัน Iwealthz (iwealthz.com) ถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ในการสร้างความมั่งคั่งทางออนไลน์ เพื่อให้ทุกคนสามารถทำเงินได้ด้วยตนเอง ในยุคดิจิตอล
  - มีผลงาน Ebook 2 เล่ม คือ 10 เเนวทางทำเงินในตลาดหุ้น สำหรับมือใหม่ เเละ 7 เเนวทางอยู่รอดในการทำตลาดออนไลน์ ระยะยาว
  - สอนการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิค ในห้องเรียนรู้การทำเงินด้วยกราฟเทคนิค กับ Iwealthz ในกลุ่ม Line ID : @iwealthz

4.6 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

2 คอร์ส