ดร.อัจฉรา ภูอ่าง cover photo
ดร.อัจฉรา ภูอ่าง

4.5 คะแนนเฉลี่ย

167 รีวิว

1 คอร์ส

ดร.อัจฉรา ภูอ่าง
อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.อัจฉราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมธุรกิจและการแปรรูปทางดิจิทัล เขาถือประกาศนียบัตรมากมายในสาขานี้ อาทิ - ประกาศนียบัตร Big Data Programming with Hadoop and Java เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย - ประกาศนียบัตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data mining ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดาต้า คิวบ์ (Data Cube) - ประกาศนียบัตร Python programming for data science คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล - ประกาศนียบัตร Power BI Master Class

    ประวัติโดยย่อ
    - อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เกรดเฉลี่ย 4.00)
    - ปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    - ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4.5 คะแนนเฉลี่ย

167 รีวิว

1 คอร์ส