ดร.อัจฉรา ภูอ่าง cover photo
ดร.อัจฉรา ภูอ่าง

4.7 คะแนนเฉลี่ย

36 รีวิว

1 คอร์ส

ดร.อัจฉรา ภูอ่าง
อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  อ.อัจฉราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมธุรกิจและการแปรรูปทางดิจิทัล เขาถือประกาศนียบัตรมากมายในสาขานี้ อาทิ
  - ประกาศนียบัตร Big Data Programming with Hadoop and Java เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
  - ประกาศนียบัตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data mining ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดาต้า คิวบ์ (Data Cube)
  - ประกาศนียบัตร Python programming for data science คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล
  - ประกาศนียบัตร Power BI Master Class


  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เกรดเฉลี่ย 4.00)
  - ปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  - ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4.7 คะแนนเฉลี่ย

36 รีวิว

1 คอร์ส