นัฐพล นิมากุล (Tot) cover photo
นัฐพล นิมากุล (Tot)
นัฐพล นิมากุล (Tot)
ประสบการณ์ใน Solidity Smart Contract มากกว่า 3 ปี และเป็น Co-Founder & CTO of KULAP

  ประวัติโดยย่อ
  - Co-Founder & CTO of KULAP
  - -มีประสบการณ์ใน Solidity Smart Contract มากกว่า 2 ปี
  - -ผู้บรรยาย Ethereum Smart Contract มามากว่า 20 คอร์ส ทั้งในภาครัฐและเอกชน
  - -Ethereum Leader Thailand (Ethereum ASEAN Meetup)
  - -Software Architect

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส