ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ (ครูเล็ก) cover photo
ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ (ครูเล็ก)
ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ (ครูเล็ก)
วิทยากร ด้านคณิตศาสตร์, การออกแบบระบบงาน, การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์, Soft skills, IT technical skills ฯลฯ
ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ (ครูเล็ก) เริ่มงานในตำแหน่ง programmer analyst จนถึง ผู้จัดการส่วนคอมพิวเตอร์ของบริษัทการเงิน และผ่านการทำงานกับบริษัทไอทีระดับโลกเช่น Oracle, Apple, IBM . ครูเล็กมีประสบการณ์ด้านการสอนและการพัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์ ทั้งความรู้ที่เป็นรากฐานอาทิ คณิตศาสตร์ การออกแบบระบบงาน การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ soft skills รวมทั้งการจัดอบรมพัฒนาทักษะด้าน IT technical skills มามากกว่า 20 ปี . ครูเล็กมุ่งมั่นในการสั่งสมความรู้และประสบการณ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเรียนรู้และฝึกปฏิบัติมาตลอดชีวิต รวมทั้งเข้าศึกษาเพิ่มเติม ในระดับปริญญาเอก สาขาการเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ในระดับดีเยี่ยม . การศึกษา - มัธยมปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (OSK103) - สถิติศาสตรบัณฑิต (Applied Statistics) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( IT in Business) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ดุษฎีบัณฑิต (Lifelong Learning) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . ประสบการณ์การทำงาน (บางส่วน) - Founder: iTraining by Kajornsak - Founder: คณิตครูเล็ก - Technical Evangelist : IBM Thailand Co.,Ltd. - Apple Certified Trainer : Create and deliver iOS Dev Courses for Apple South Asia Co.,Ltd. - Education Country Director : Oracle Corporation Thailand Co.,Ltd. . ผลงานหนังสือ - Oracle SQL 10g - Oracle PL/SQL 10g - Java Programming Using Jdeveloper 10g - Oracle Database Express 10g - Oracle PL/SQL 11g - Oracle SQL 11g - การเขียน iPhone Apps สำหรับผู้เริ่มต้น - คู่มือเขียน iPhone Apps สำหรับผู้เริ่มต้น . อาจารย์พิเศษ/วิทยากรรับเชิญ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ - วิทยาลัยนายเรืออากาศอาวุโส กองทัพอากาศ - มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ - มหาวิทยากรุงเทพ - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ศูนย์ฝึกอบรม Oracle University, บริษัท Oracle Corporation Thailand - ศูนย์ฝีกอบรมสารสนเทศ กระทรวงมหาดไทย - ศูนย์คอมพิวเตอร์ธนาคารแห่งประเทศไทย - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) - ศูนย์สารสนเทศกรมสรรพสามิตร - ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) - บริษัท Advance Info Service จำกัด

  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของแฟนเพจ "Kajornsak"
  - ผู้แต่งหนังสือสอนทักษะด้าน IT หลายเล่ม
  - อาจารย์พิเศษและวิทยากรรับเชิญ ประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี ด้านคณิตศาสตร์, การออกแบบระบบงาน, การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์, Soft skills, IT technical skills ฯลฯ
  - ประสบการณ์ทำงานกับบริษัท IT ระดับโลกเช่น Oracle, Apple และ IBM
  - สถิติศาสตรบัณฑิต (Applied Statistics) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (IT in Business) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ดุษฎีบัณฑิต (Lifelong Learning) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส