ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ (ครูเล็ก) cover photo
ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ (ครูเล็ก)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

2 คอร์ส

ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ (ครูเล็ก)
วิทยากร ด้านคณิตศาสตร์, การออกแบบระบบงาน, การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์, Soft skills, IT technical skills ฯลฯ
ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ (ครูเล็ก) เริ่มงานในตำแหน่ง programmer analyst จนถึง ผู้จัดการส่วนคอมพิวเตอร์ของบริษัทการเงิน และผ่านการทำงานกับบริษัทไอทีระดับโลกเช่น Oracle, Apple, IBM . ครูเล็กมีประสบการณ์ด้านการสอนและการพัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์ ทั้งความรู้ที่เป็นรากฐานอาทิ คณิตศาสตร์ การออกแบบระบบงาน การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ soft skills รวมทั้งการจัดอบรมพัฒนาทักษะด้าน IT technical skills มามากกว่า 20 ปี . ครูเล็กมุ่งมั่นในการสั่งสมความรู้และประสบการณ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเรียนรู้และฝึกปฏิบัติมาตลอดชีวิต รวมทั้งเข้าศึกษาเพิ่มเติม ในระดับปริญญาเอก สาขาการเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ในระดับดีเยี่ยม . การศึกษา - มัธยมปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (OSK103) - สถิติศาสตรบัณฑิต (Applied Statistics) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( IT in Business) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ดุษฎีบัณฑิต (Lifelong Learning) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . ประสบการณ์การทำงาน (บางส่วน) - Founder: iTraining by Kajornsak - Founder: คณิตครูเล็ก - Technical Evangelist : IBM Thailand Co.,Ltd. - Apple Certified Trainer : Create and deliver iOS Dev Courses for Apple South Asia Co.,Ltd. - Education Country Director : Oracle Corporation Thailand Co.,Ltd. . ผลงานหนังสือ - Oracle SQL 10g - Oracle PL/SQL 10g - Java Programming Using Jdeveloper 10g - Oracle Database Express 10g - Oracle PL/SQL 11g - Oracle SQL 11g - การเขียน iPhone Apps สำหรับผู้เริ่มต้น - คู่มือเขียน iPhone Apps สำหรับผู้เริ่มต้น . อาจารย์พิเศษ/วิทยากรรับเชิญ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ - วิทยาลัยนายเรืออากาศอาวุโส กองทัพอากาศ - มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ - มหาวิทยากรุงเทพ - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ศูนย์ฝึกอบรม Oracle University, บริษัท Oracle Corporation Thailand - ศูนย์ฝีกอบรมสารสนเทศ กระทรวงมหาดไทย - ศูนย์คอมพิวเตอร์ธนาคารแห่งประเทศไทย - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) - ศูนย์สารสนเทศกรมสรรพสามิตร - ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) - บริษัท Advance Info Service จำกัด

  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของแฟนเพจ "Kajornsak"
  - ผู้แต่งหนังสือสอนทักษะด้าน IT หลายเล่ม
  - อาจารย์พิเศษและวิทยากรรับเชิญ ประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี ด้านคณิตศาสตร์, การออกแบบระบบงาน, การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์, Soft skills, IT technical skills ฯลฯ
  - ประสบการณ์ทำงานกับบริษัท IT ระดับโลกเช่น Oracle, Apple และ IBM
  - สถิติศาสตรบัณฑิต (Applied Statistics) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (IT in Business) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ดุษฎีบัณฑิต (Lifelong Learning) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.0 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

2 คอร์ส