ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา (ดร.ใหม่) cover photo
ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา (ดร.ใหม่)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

2 คอร์ส

ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา (ดร.ใหม่)
ดร.ใหม่ Life Engineer วิศวกรออกแบบชีวิต
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการนโยบายสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น วิศวกรออกแบบชีวิต ผู้ได้รับการถอดวิธีคิดเป็น “1ใน 5 เรื่องเล่าของนักบริหารผู้สร้างสรรค์” ในหนังสือวิเคราะห์คนไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์” จากกรมสุขภาพจิต ผู้ก่อตั้ง มรณานุสติคาเฟ นิทรรศการจากงานวิจัย ที่ได้รับการยอมรับและนำเสนอข่าวไปกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ในแง่ของการให้คนตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตอยู่, มูลนิธิบ้านอารีย์ ต้นแบบศูนย์เผยแผ่ธรรมะกลางกรุงที่ริเริ่มนำธรรมะออกมานอกวัด และสอนให้คนเข้าถึงได้ง่าย, สมาคมบ้านปันรัก สมาคมผู้สูงอายุแห่งแรก ๆ ของประเทศไทย ที่จัดการเรียนการสอนตามอัธยาศัย มุ่งเน้นการเปลี่ยนภาระ (ผู้สูงวัย) ให้เป็นพลัง และยังเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ มากมาย รวมถึงผลงานคอร์สอบรมต่าง ๆ

  ประวัติโดยย่อ
  - ได้รับการถอดวิธีคิดเป็น “1ใน 5 เรื่องเล่าของนักบริหารผู้สร้างสรรค์” ในหนังสือวิเคราะห์คนไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์” จากกรมสุขภาพจิต
  - ผู้ก่อตั้ง มรณานุสติคาเฟ นิทรรศการจากงานวิจัย ที่ได้รับการยอมรับและนำเสนอข่าวไปกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ในแง่ของการให้คนตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตอยู่
  - ผู้ก่อตั้ง มูลนิธิบ้านอารีย์ ต้นแบบศูนย์เผยแผ่ธรรมะกลางกรุงที่ริเริ่มนำธรรมะออกมานอกวัด และสอนให้คนเข้าถึงได้ง่าย
  - ผู้ก่อตั้ง สมาคมบ้านปันรัก สมาคมผู้สูงอายุแห่งแรก ๆ ของประเทศไทย ที่จัดการเรียนการสอนตามอัธยาศัย มุ่งเน้นการเปลี่ยนภาระ (ผู้สูงวัย) ให้เป็นพลัง
  - วิทยากรให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ มากมาย รวมถึงผลงานคอร์สอบรมต่าง ๆ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

2 คอร์ส