ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา (ดร.ใหม่) cover photo
ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา (ดร.ใหม่)
ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา (ดร.ใหม่)
ดร.ใหม่ Life Engineer วิศวกรออกแบบชีวิต
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการนโยบายสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น วิศวกรออกแบบชีวิต ผู้ได้รับการถอดวิธีคิดเป็น “1ใน 5 เรื่องเล่าของนักบริหารผู้สร้างสรรค์” ในหนังสือวิเคราะห์คนไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์” จากกรมสุขภาพจิต ผู้ก่อตั้ง มรณานุสติคาเฟ นิทรรศการจากงานวิจัย ที่ได้รับการยอมรับและนำเสนอข่าวไปกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ในแง่ของการให้คนตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตอยู่, มูลนิธิบ้านอารีย์ ต้นแบบศูนย์เผยแผ่ธรรมะกลางกรุงที่ริเริ่มนำธรรมะออกมานอกวัด และสอนให้คนเข้าถึงได้ง่าย, สมาคมบ้านปันรัก สมาคมผู้สูงอายุแห่งแรก ๆ ของประเทศไทย ที่จัดการเรียนการสอนตามอัธยาศัย มุ่งเน้นการเปลี่ยนภาระ (ผู้สูงวัย) ให้เป็นพลัง และยังเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ มากมาย รวมถึงผลงานคอร์สอบรมต่าง ๆ

  ประวัติโดยย่อ
  - ได้รับการถอดวิธีคิดเป็น “1ใน 5 เรื่องเล่าของนักบริหารผู้สร้างสรรค์” ในหนังสือวิเคราะห์คนไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์” จากกรมสุขภาพจิต
  - ผู้ก่อตั้ง มรณานุสติคาเฟ นิทรรศการจากงานวิจัย ที่ได้รับการยอมรับและนำเสนอข่าวไปกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ในแง่ของการให้คนตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตอยู่
  - ผู้ก่อตั้ง มูลนิธิบ้านอารีย์ ต้นแบบศูนย์เผยแผ่ธรรมะกลางกรุงที่ริเริ่มนำธรรมะออกมานอกวัด และสอนให้คนเข้าถึงได้ง่าย
  - ผู้ก่อตั้ง สมาคมบ้านปันรัก สมาคมผู้สูงอายุแห่งแรก ๆ ของประเทศไทย ที่จัดการเรียนการสอนตามอัธยาศัย มุ่งเน้นการเปลี่ยนภาระ (ผู้สูงวัย) ให้เป็นพลัง
  - วิทยากรให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ มากมาย รวมถึงผลงานคอร์สอบรมต่าง ๆ

4.5 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส