ภญ. สุดารัตน์ โชคกิจชัย cover photo
ภญ. สุดารัตน์ โชคกิจชัย

5.0 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

1 คอร์ส

ภญ. สุดารัตน์ โชคกิจชัย
ผู้มีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาดและการพัฒนาธุรกิจในบริษัทยาข้ามชาติมากว่า 10 ปี

  มีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาดและการพัฒนาธุรกิจในบริษัทยาข้ามชาติมากว่า 10 ปี ดูแลด้านการขายและการตลาดในประเทศพม่ามากว่า 4 ปี และเดินทางไปประเทศพม่ามามากกว่า 100 เที่ยวบิน สำรวจตลาดมามากกว่า 7 เมือง


  ประวัติโดยย่อ
  - มีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาดและการพัฒนาธุรกิจในบริษัทยาข้ามชาติมากว่า 10 ปี
  - ดูแลด้านการขายและการตลาดในประเทศพม่ามากว่า 4 ปี และเดินทางไปประเทศพม่ามามากกว่า 100 เที่ยวบิน สำรวจตลาดมามากกว่า 7 เมือง
  - ปริญญาโท ธุรกิจระหว่างประเทศ, Macquarie University, ประเทศออสเตรเลีย
  - ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  - วิทยากรและเจ้าของสถาบันฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในองค์กร "Development Academy"
  - วิทยากรฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เช่น ทักษะการขาย, การเจรจาต่อรอง, ภาวะผู้นำ, Teamwork, การบริหารเวลาฯลฯ ให้กับองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น Mitsubishi Logistic, Kaidee, Delta Electronics, องค์การเภสัชกรรม เป็นต้น
  - Website: http://www.da-academy.com/
  - เจ้าของแฟนเพจ Development Academy

5.0 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

1 คอร์ส