Mind Map Guru cover photo
Mind Map Guru

4.6 คะแนนเฉลี่ย

29 รีวิว

2 คอร์ส

Mind Map Guru
สถาบันสอนการใช้ Mind Map เครื่องมือที่ช่วยคิด จดบันทึก สื่อสาร ได้อย่างสั้นกระชับตรงประเด็น กระตุ้นให้ใช้สมองทั้ง 2 ซีกในเวลาเดียวกัน

    ประวัติโดยย่อ
    - สถาบันสอนการใช้ Mind Map เครื่องมือที่ช่วยคิด จดบันทึก สื่อสาร ได้อย่างสั้นกระชับตรงประเด็น กระตุ้นให้ใช้สมองทั้ง 2 ซีกในเวลาเดียวกัน

4.6 คะแนนเฉลี่ย

29 รีวิว

2 คอร์ส