อ. ทพญ.พิราภรณ์ วิเชียรโรจน์ cover photo
อ. ทพญ.พิราภรณ์ วิเชียรโรจน์
อ. ทพญ.พิราภรณ์ วิเชียรโรจน์
ทันตแพทย์และอาจารย์แพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการฝึกสมาธิและการจัดการอารมณ์
อาจารย์สอนในคลินิคทันตกรรม สอนนิสิตนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริงในช่องปากของผู้มารับบริการคณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต 15 ปี คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2 ปี เชี่ยวชาญการฝึกให้นิสิตนักศึกษามีความเชื่อมั่นและมั่นใจในการนำความรู้ที่ได้เรียนมา ลงมือปฏิบัติจริงในช่องปากของผู้มารับบริการ สอนการสื่อสารกับผู้มารับบริการด้วยความเข้าอกเข้าใจเป็นมิตร และมีจริยธรรม ทันตแพทย์ในระบบราชการและเอกชน รวม 20 ปี เชี่ยวชาญการสอนทันตสุขอนามัยรายบุคคลและกลุ่ม เชี่ยวชาญการบริหารอารมณ์ความกลัวและวิตกกังวลของผู้มารับบริการทันตกรรม นอกจากนี้ยังเป็นครูสอนสมาธิ หลักสูตรครูสมาธิ ภายใต้สถาบันพลังจิตตานุภาพมานานกว่า 6 ปี และยังเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวเรื่องอารมณ์และความสัมพันธ์ อีกทั้งยังได้มีโอกาสอบรมพัฒนาบุคคลากร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และเด็กในทัณฑสถานต่าง ๆ ทั่วประเทศมากมาย

  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์สอนในคลินิคทันตกรรม คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตมากว่า 15 ปี
  - อาจารย์สอนในคลินิคทันตกรรม คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 ปี
  - อาจารย์สอนในคลินิกทันตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2 ปี
  - เชี่ยวชาญการฝึกให้นิสิตนักศึกษามีความเชื่อมั่นและมั่นใจในการนำความรู้ที่ได้เรียนมาลงมือปฏิบัติจริง สอนการสื่อสารกับผู้มารับบริการด้วยความเข้าอกเข้าใจ เป็นมิตร และมีจริยธรรม
  - เป็นทันตแพทย์ในระบบราชการและเอกชน รวม 20 ปี เชี่ยวชาญการสอนทันตสุขอนามัยรายบุคคลและกลุ่ม เชี่ยวชาญการบริหารอารมณ์ความกลัวและวิตกกังวลของผู้มารับบริการทันตกรรม
  - นอกจากนี้ยังเป็นครูสอนสมาธิ หลักสูตรครูสมาธิ ภายใต้สถาบันพลังจิตตานุภาพมานานกว่า 6 ปี
  - เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวเรื่องอารมณ์และความสัมพันธ์ที่มีประสบการณ์และมีผู้เข้ารับคำปรึกษามากมาย
  - อีกทั้งยังได้มีโอกาสอบรมพัฒนาบุคคลากร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และเด็กในทัณฑสถานต่าง ๆ ทั่วประเทศมากมาย

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส