กรกมล ข่ายม่าน (ครูมด) cover photo
กรกมล ข่ายม่าน (ครูมด)
กรกมล ข่ายม่าน (ครูมด)
อาจารย์วิชาการและที่ปรึกษา หลักสูตรดนตรีเด็กเล็กและเปียโน สถาบันดนตรีเคพีเอ็น
ปริญาตรี เกียรตินิยม สื่อการสอนดนตรี วิชาเอกเปียโน ดนตรีศึกษาปฐมวัยและเด็กพิเศษ ภาควิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็น Music Specialist ให้กับโรงเรียนนานาชาติ สอนอยู่ที่ Private Studio และ ดำรงตำแหน่งอาจารย์วิชาการ ที่ปรึกษาหลักสูตรดนตรีเด็กเล็กและเปียโน สถาบันดนตรีเคพีเอ็น ครูมดมีประสบการณ์ในการสอนมามากกว่า 20 ปี และจัดอบรมหลักสูตรดนตรีเด็กเล็กอยู่อย่างต่อเนื่อง

    ประวัติโดยย่อ
    - อาจารย์วิชาการ และที่ปรึกษาหลักสูตรดนตรีเด็กเล็กและเปียโน สถาบันดนตรีเคพีเอ็น
    - Music Specialist ให้กับโรงเรียนนานาชาติ
    - ประสบการณ์ในการสอนมามากกว่า 20 ปี
    - เกียรตินิยม สื่อการสอนดนตรี วิชาเอกเปียโน ดนตรีศึกษาปฐมวัยและเด็กพิเศษ ภาควิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส