ศุภพงศ์ สกุลคู cover photo
ศุภพงศ์ สกุลคู
ศุภพงศ์ สกุลคู
Backend Developer และ WordPress Developer Specialist

    ประวัติโดยย่อ
    - Backend Developer - Bangkok Bank
    - Wordpress Developer Specialist - Fastwork
    - วิทยากรบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ด้าน Backend Development

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส