ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ cover photo
ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

108 รีวิว

4 คอร์ส

ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
นักเขียน Bestseller อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  คอร์สออนไลน์จัดสอนโดย ศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์ สาขาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีความประสงค์ที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการวัดผลการปฏิบัติงานที่สามารถนำมาใช้ในองค์กรและการดำเนินชีวิตในประจำวัน


  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ครูดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561
  - วิทยากรรับเชิญที่องค์กรชั้นนำของประเทศไทย
  - นักเขียน Bestseller หลายเล่ม อาทิ ความลับของการวัดผล แค่คิดก็ผิดแล้ว จิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายของความสำเร็จ
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาโท Chemical Engineering จาก Oregon State University
  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาเอก Business and Management จาก University of Glasgow

4.9 คะแนนเฉลี่ย

108 รีวิว

4 คอร์ส