ดร. นภดล ร่มโพธิ์ cover photo
ดร. นภดล ร่มโพธิ์
ดร. นภดล ร่มโพธิ์
นักเขียน Bestseller อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - วิทยากรรับเชิญที่องค์กรชั้นนำของประเทศไทย
  - นักเขียน Bestseller หลายเล่ม อาทิ ความลับของการวัดผล แค่คิดก็ผิดแล้ว จิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายของความสำเร็จ
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาโท Chemical Engineering จาก Oregon State University
  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาเอก Management จาก University of Glasgow