สุภิญญา ภิรมย์ศรี cover photo
สุภิญญา ภิรมย์ศรี
สุภิญญา ภิรมย์ศรี
ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

    ประวัติโดยย่อ
    - ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (NPC S&E)
    - วทบ. สาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส