วรพงศ์ นิจจรัลกุล cover photo
วรพงศ์ นิจจรัลกุล
วรพงศ์ นิจจรัลกุล
นักพัฒนาระบบเว็บไซต์ด้วย WordPress ระบบร้านค้าออนไลน์ และระบบคอร์สออนไลน์

  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Themevilles.com
  ผู้เขียนหนังสือ
  - เรียนรู้พื้นฐานกับเวิร์ดเพรสเบสิค (Wordpress Basics)
  - เริ่มต้นสร้างธีมเวิร์ดเพรส (Wordpress Themes)
  ประสบการณ์ในการออกแบบเว็บไซต์และธีมเวิร์ดเพรส 2 ปี
  ประสบการณ์ในการทำ SEO, Google Adsense
  ให้คำปรึกษาและแนะนำการสร้างเว็บไซต์ด้วยเวิร์ดเพรสและ SEO


  ประวัติโดยย่อ
  - นักพัฒนาระบบเว็บไซต์ด้วย Wordpress ระบบร้านค้าออนไลน์ และระบบคอร์สออนไลน์
  - นักการตลาดออนไลน์ เช่น SEO, Adword, Youtube