ศ. ดร.เกรียงศักดิ์ ภานุวัฒน์วนิชย์ cover photo
ศ. ดร.เกรียงศักดิ์ ภานุวัฒน์วนิชย์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

95 รีวิว

1 คอร์ส

ศ. ดร.เกรียงศักดิ์ ภานุวัฒน์วนิชย์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา และประธานหลักสูตรวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานวิจัยและด้านการสอน

  ประวัติโดยย่อ
  - หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา และประธานหลักสูตรวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
  - ได้รับรางวัล Citation Award, Gold Research Publication Achievement Award, Best Teaching Award จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ในปี 2018
  - ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรม จาก Griffith University ประเทศออสเตรเลีย
  - ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง จาก University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
  - ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

4.7 คะแนนเฉลี่ย

95 รีวิว

1 คอร์ส