MazHouse Channel cover photo
MazHouse Channel
MazHouse Channel
เพจให้ความรู้ทางดนตรี เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักและสัมผัสดนตรีอย่างมีคุณค่าและสร้างสรรค์
ถ้าคุณกำลังมองหาคลิปสอนดนตรีออนไลน์ ที่เน้นสอนให้คิดสร้างสรรค์ ให้เล่นดนตรีอย่างมีความสุขและเห็นคุณค่าของดนตรี ยินดีด้วย คุณมาถูกที่แล้วล่ะ ชื่อ MazHouse มาจากคำว่า Mad เปรียบเสมือนการมีความคิดหรือกล้าทำอะไรบ้า ๆ ให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ให้หลุดออกจากกรอบเดิม ๆ และให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น . ด้วยประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมมาร่วม 10 ปี พวกเราอยากจะถ่ายทอดดนตรีในทางของเราให้แก่ทุกคน เสมือนเป็นสื่อกลางระหว่างดนตรีและทุกคน โดยเน้นเรื่อง การคิด การนำไปประยุกต์ใช้ ทั้งในด้านดนตรีและชีวิตจริง . พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่เราถ่ายทอดให้จะนำคุณประโยชน์สู่ผู้เรียนทุกท่าน ไม่มากก็น้อย

    ประวัติโดยย่อ
    - เพจให้ความรู้ทางดนตรี และคลิปสอน เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักและสัมผัสดนตรีอย่างสร้างสรรค์

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส