Startyourway เส้นทางนายตัวเอง cover photo
Startyourway เส้นทางนายตัวเอง
Startyourway เส้นทางนายตัวเอง
ความรู้เรื่องอาชีพ การงาน การหารายได้ในยุคใหม่

    เพราะการเรียนรู้เรื่อง "นายตัวเอง" ไม่มีสอนในระบบการศึกษาไทย ผมจึงขอทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้นั้นให้ประเทศไทยเอง


    ประวัติโดยย่อ
    - Youtube Channel ชื่อดังที่มีคนติดตามกว่า 500,000 คน
    - ให้ความรู้เรื่องอาชีพ การงาน การหารายได้ในยุคใหม่