Passionnext Digital Advisory ความรู้ดิจิตอล เทคโนโลยีและที่ปรึกษาทางธุรกิจ cover photo
Passionnext Digital Advisory ความรู้ดิจิตอล เทคโนโลยีและที่ปรึกษาทางธุรกิจ
Passionnext Digital Advisory ความรู้ดิจิตอล เทคโนโลยีและที่ปรึกษาทางธุรกิจ
เรียนรู้เศรษฐกิจ Digital / ข่าวสารในวงการ Cryptocurrency / ประยุกต์ใช้ blockchain / ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

    ประวัติโดยย่อ
    - เรียนรู้เศรษฐกิจ Digital / ข่าวสารในวงการ Cryptocurrency / ประยุกต์ใช้ blockchain / ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส