ณัฐหทัย ชื่นบาน cover photo
ณัฐหทัย ชื่นบาน
ณัฐหทัย ชื่นบาน
Process Engineer ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลวิศวกรรมกระบวนการเคมี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ด้วยวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการจำลองกลั่นเอทานอลกับน้ำในหอกลั้นแบบแบทช์ โดยใช้โปรแกรม Aspen Plus V10. และตรวจสอบความถูกต้องของการจำลองด้วยการทดลองกลั่นเอทานอลกับน้ำจริงในหอกลั้นแบบแบทช์ระดับ Pilot-scale จบการศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการจำลองและการออกแบบตู้อบแห้งแบบถาดตะแกรงโดยใช้เทคนิค CFD ในโปรแกรม ANSYS Workbench 2020 R2

    ประวัติโดยย่อ
    - ผ่านการอบรม "ANSYS Fluent Computational Fluid Dynamics (CFD) for Flow Analysis and Mechanicals" ของ CADEM Technology Co., Ltd.
    - ใช้โปรแกรม Aspen Plus V10 ทำวิทยานิพนธ์เพื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลวิศวกรรมกระบวนการเคมี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    - ใช้โปรแกรม Aspen EDR, Solidwork และ ANSYS Workbench 2020 R2 ทำวิทยานิพนธ์เพื่อจบการศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส