กิติยา หงษ์ไทย (อ.คิตตี้) cover photo
กิติยา หงษ์ไทย (อ.คิตตี้)
กิติยา หงษ์ไทย (อ.คิตตี้)
วิทยากรอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

    ประวัติโดยย่อ
    - วิทยากรอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมากกว่า 15 ปี
    - พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินชั้นนำของโลก
    - อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจการบิน
    - วิทยากรอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม” “หัวใจงานบริการ” “การเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน” ให้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส