สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  cover photo
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

4.7 คะแนนเฉลี่ย

79 รีวิว

1 คอร์ส

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สถาบันที่ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อังกฤษ: Food and Drug Administration - FDA) เป็นส่วนราชการระดับกรม ของประเทศไทย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจ ผู้ประกอบการไทยก้าวไกลสู่สากล

    ประวัติโดยย่อ
    - ส่วนราชการระดับกรม ของประเทศไทย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
    - มีหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

79 รีวิว

1 คอร์ส