ดร.วสุ เรืองจิรสุข (โค้ชโรเจอร์) cover photo
ดร.วสุ เรืองจิรสุข (โค้ชโรเจอร์)
ดร.วสุ เรืองจิรสุข (โค้ชโรเจอร์)
กรรมการบริหารสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย เจ้าของรางวัลนักพูด Popular Vote สูงถึง 8 ครั้ง และเป็นนักพูดดีเด่นประจำสมาคมฯ ในปี 2561

  ประวัติโดยย่อ
  - วิทยากร นักพูด และที่ปรึกษาด้านการตลาด ด้านพัฒนาบุคลากร การพูดในที่สาธารณะ การสื่อสาร จิตวิทยาการบริการ (Service Mind) และ Digital Marketing
  - กรรมการบริหาร สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
  - ดำรงตำแหน่งเป็น วิทยากร ด้านการพูดต่อหน้าที่ชุมนุมชน Public Speaking สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
  - จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอก - Doctor of Philosophy in Management (Ph.D.), International Academy of Management and Economics, Manila, Philippines
  - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - Master of Business Administration in Logistics (MBA.), Eastern Asia University
  - ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต - Bachelor of arts in tourism and Hotel Management (BA.), Bangkok University
  - อดีตอาจารย์พิเศษประจำโครงการฯ หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ และเป็นที่ปรึกษาด้านกิจกรรมพิเศษและแนะแนวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกริก
  - เป็นโค้ชสอนการพูดในที่สาธารณะในสไตล์ Edutainment "บันเทิงเชิงวิชาการ สนุกสนานแฝงสาระ"
  - ได้รับประกาศเกียรติวิทยฐานะ ดุษฎีนิยมชั้นตรี ประจำปี 2564 การพัฒนาบริหารศาสตร์ระดับสูง (พบส.) จากสถาบันเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาประเทศไทย (สคสพ.)
  - ได้รับรางวัล "นักพูดยอดนิยมดีเด่น ประจำปี 2561" จากสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย 
  - ได้รับรางวัล "นักพูด Poplular Vote" จำนวน 8 ครั้ง จากสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
  - เป็นนักพูดโครงการนักพูดบานฉ่ำ จากรายการ ทีวี วาที ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส