Stockforfriends  cover photo
Stockforfriends
Stockforfriends
ช่อง YouTube แชร์ประสบการณ์เทรดและความรู้เกี่ยวกับการเทรดหุ้น มุมมองธุรกิจในตลาดหุ้น
1) เคยเทรดได้รางวัลที่1 ประจำสัปดาห์พร้อมรับประกาศนียบัตรจากโครงการ SETCLICK2WIN 2) เคยเทรดได้รางวัลที่2 จากรายการ FWD STOKPLAY 3)ทำงานในวงการหลักทรัพย์ จากมุมมองนักลงทุนสู่วงการการเงิน ประสบการณ์เทรดตั้งแต่ปี2004 Line:akira_1721

    ประวัติโดยย่อ
    - -ช่องYouTubeแชร์ประสบการณ์เทรดและความรู้เกี่ยวกับการเทรดหุ้นมุมมองธุรกิจในตลาดหุ้น

1.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส