Perfect Training cover photo
Perfect Training
Perfect Training
บริการจัดสัมมนา ฝึกอบรม พัฒนาภาวะผู้นำ ครบวงจร
เราคือผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก ออกแบบการเรียนรู้ได้ทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยเนื้อหาที่มาจากงานวิจัยทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ บวกกับกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคนและองค์กรในโลกปัจจุบัน

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก

5.0 คะแนนเฉลี่ย

3 คอร์ส