จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  cover photo
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยและเอเชีย

    ประวัติโดยย่อ
    - มหาวิทยาลัยอันดับต้นของไทย มุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมกำกับความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม ใฝ่รู้ กอปรด้วยวิจารณญาณ จิตใจเสียสละ และความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
    - มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย

5.0 คะแนนเฉลี่ย

3 คอร์ส