จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  cover photo
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

7 คอร์ส

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยและเอเชีย

    ประวัติโดยย่อ
    - มหาวิทยาลัยอันดับต้นของไทย มุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมกำกับความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม ใฝ่รู้ กอปรด้วยวิจารณญาณ จิตใจเสียสละ และความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
    - มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

7 คอร์ส