บ้านอุ่นรัก  cover photo
บ้านอุ่นรัก
บ้านอุ่นรัก
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กในวัย 2-5 ขวบที่มีอาการออทิซึม สมาธิสั้น หรือมีพัฒนาการไม่สมวัย
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” เปิดดำเนินงานมากว่า 25 ปี มีที่ทำการ 2 แห่ง คือ บ้านอุ่นรักสวนสยาม และบ้านอุ่นรักธนบุรี เราให้ความสำคัญเรื่องการกระตุ้นพัฒนาการเด็กในวัย 2-5 ขวบที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการออทิซึม สมาธิสั้น หรือมีพัฒนาการไม่สมวัย เพื่อกระตุ้นพัฒนาการระยะเริ่มแรกและเตรียมเด็กให้มีความพร้อมก่อนเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ จากประสบการณ์การทำงานด้านนี้มา 25 ปี ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” ได้พัฒนาแนวทางและรูปแบบการกระตุ้นพัฒนาการที่เน้นให้เด็ก ๆ ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่รอบด้านและสมวัยยิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กมีความรู้สึกดีกับตนเอง ตลอดจนมีสัมพันธภาพทางบวกกับคนรอบข้าง บริการของศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” - การเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนไปโรงเรียน - การกระตุ้นพัฒนาการระยะเริ่มแรก (Early Intervention) สำหรับเด็กวัย 2-5 ขวบที่มีอาการออทิซึม สมาธิสั้น หรือมีพัฒนาการไม่สมวัย - การฝึกเด็กเป็นกลุ่มเพื่อกระตุ้นพัฒนาการ - การฝึกเด็กเป็นรายบุคคล เช่น การพูด การกระตุ้นพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม การฝึกทักษะการเคลื่อนไหว การฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก และการเสริมสมาธิ - การสอนเสริมสำหรับเด็กเรียนร่วมในระดับชั้นอนุบาล-ประถม - การอบรมผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางที่ถูกต้องในการเลี้ยงดู กระตุ้นพัฒนาการให้เด็ก หรือดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มนี้

    ประวัติโดยย่อ
    - ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กในวัย 2-5 ขวบที่มีอาการออทิซึม สมาธิสั้น หรือมีพัฒนาการไม่สมวัย
    - ศูนย์อบรมผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวทางที่ถูกต้องในการเลี้ยงดูเด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มนี้

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส