ดร.ภัครดา แสนสุขสม cover photo
ดร.ภัครดา แสนสุขสม
ดร.ภัครดา แสนสุขสม
อาจารย์สอนติวสอบ ก.พ. เจ้าของเพจ ติวสอบราชการ by BSS Tutor
จบการศึกษาระดับปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวรรมเคมี) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำงานเป็นอาจารย์กว่า 15 ปี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสอนติวเตอร์สถาบัน BSS Tutor และก่อตั้งเพจ ติวสอบราชการ by BSS Tutor มีผลงาน การตีพิมพ์ด้านงานวิชาการต่างๆด้านวิศวกรรม ระดับนานาชาติ และการติวออนไลน์ ก.พ. ที่ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เรียน กว่า 10,000 คน ตีพิมพ์หนังสือ คู่มือพิชิตสอบ ก.พ. ภาค ก. ครบ 4 วิชา (สำนักพิมพ์ วิสดอม เวิลด์ จัดจำหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด)

    ประวัติโดยย่อ
    - ระดับปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวรรมเคมี) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - มีผลงานการตีพิมพ์ด้านงานวิชาการต่างๆด้านวิศวกรรม ระดับนานาชาติ
    - การติวออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เรียน กว่า 10,000 คน
    - ตีพิมพ์หนังสือ คู่มือพิชิตสอบ ก.พ. ภาค ก. ครบ 4 วิชา (สำนักพิมพ์ วิสดอม เวิลด์ จัดจำหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด)

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส