ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล cover photo
ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล
ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล
ที่ปรึกษาและผู้พัฒนาระบบด้าน Digital Transformation

  ประวัติโดยย่อ
  - ที่ปรึกษาและผู้พัฒนาระบบด้าน Digital Transformation ให้แก่องค์กรชั้นนำของประเทศไทยกว่า 100 องค์กร
  - วิทยากรด้าน Digital Transformation, Digital Business, entrepreneurship และ Digital Marketing ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา
  - ผู้เขียนหนังสือ Bestseller "Digital Transformation in Action คู่มือเปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล Step by Step"
  - ผู้ก่อตั้ง 2 3 Perspective
  - ผู้ก่อตั้ง Digital Groove
  - ผู้ก่อตั้ง SHOPPENING
  - ผู้ก่อตั้งสถาบัน U23 Academy
  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา Global Entrepreneurship มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส