อาณัติ เอี่ยมวงษ์ศรีกุล cover photo
อาณัติ เอี่ยมวงษ์ศรีกุล
อาณัติ เอี่ยมวงษ์ศรีกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จบการศึกษษระดับปริญญาตรีที่คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส ปี 2546 และจบปริญญาโทสาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2552 ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สอนรายวิชาเครื่องเอกแจ๊ส (กีตาร์) สอนมาเป็นระยะเวลา 12 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 – 2564 ปัจจุบัน อาจารย์อาณัติ เอี่ยมวงษ์ศรีกุล ได้ร่วมงานทางดนตรี อย่างหลากหลายกับวงดนตรีและศิลปินชั้นนำระดับประเทศ เช่น วง Mellow Motif และร่วมงานในฐานะวงดนตรีสนับสนุนกับนักร้องชื่อดังหลายท่าน

    ประวัติโดยย่อ
    - ปริญญาตรีที่คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
    - ปริญญาโทสาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
    - ปัจจุบันได้ร่วมงานทางดนตรี อย่างหลากหลายกับวงดนตรีและศิลปินชั้นนำระดับประเทศ เช่น วง Mellow Motif และร่วมงานในฐานะวงดนตรีสนับสนุนกับนักร้องชื่อดังหลายท่าน

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส