Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,490 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 24 นาที

สามารถสร้างบริการที่เป็นเลิศ รวมถึงเทคนิคการรีบมือและแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ต่อลูกค้า

ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านการเจรจากับลูกค้าก็สามารถเรียนและเข้าใจได้

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก MindDoJo (Thailand) บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง

1,490 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 24 นาที

สามารถสร้างบริการที่เป็นเลิศ รวมถึงเทคนิคการรีบมือและแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ต่อลูกค้า

ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านการเจรจากับลูกค้าก็สามารถเรียนและเข้าใจได้

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก MindDoJo (Thailand) บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง

ผู้สอน

MindDoJo (Thailand)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

73 คอร์ส

  • บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง
  • พัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางที่สนุกสนานและมีพลัง

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
หลักสูตรนี้นำเสนอกระบวนการของการสร้างความไว้วางใจให้แก่ลูกค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งในด้านของแบรนด์ สินค้า และนักขาย ให้เกิดการซื้อซ้ำและบอกต่อเพิ่มมากขึ้น

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ได้เรียนรู้ว่า Trust คืออะไรและรู้ถึงประโยชน์ของการสร้าง Trust
- ได้เทคนิครู้คุณค่าที่ลูกค้าต้องการ
- ได้ความสามารถในการเข้าใจลูกค้าผ่านเครื่องมือต่าง ๆ
- ได้แนวทางการส่งเสริมให้ลูกค้ามีอิสระในการกำหนดแนวทางและความพึงพอใจในการใช้บริการ และการสร้างความเชื่อมั่นว่า Feedback จากการใช้บริการ จะถูกนำมาปรับปรุงอย่างได้ผล
- ได้เทคนิคการสร้างบริการที่เป็นเลิศ รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง เทคนิคการรับฟังปัญหา ศิลปะในการขอโทษอย่างจริงใจและชดเชยความผิดพลาดแก่ลูกค้าแบบ Win-Win
- ได้เรียนรู้วิธีการสร้าง Royalty Program เพื่อสร้างความใกล้ชิดและเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าขาดไม่ได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่ต้องการเทคนิคการสร้างบริการ รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง และเทคนิคการรับฟังปัญหาของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
- ทีมงานการตลาดและฝ่ายขาย ที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ลูกค้า
- พนักงานในองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการเครื่องมือในการเข้าใจลูกค้า

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านนี้มาก่อนก็สามารถเรียนและเข้าใจได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
MindDoJo (Thailand)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

73 คอร์ส

  • บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง
  • พัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางที่สนุกสนานและมีพลัง
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by พรสุดา ดวงตา
ดีมากกกกกกกๆๆๆชอบมากค่ะ
Screenshot%202023 09 01%20175638
by ดิณห์ ศุภสมุทร

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที