Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,490 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 8 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 5 นาที

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรด้วยกลยุทธ์ที่ดี

เรียนรู้ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงด้วย 3 กุญแจ ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก MindDoJo (Thailand) บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง

1,490 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 8 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 5 นาที

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรด้วยกลยุทธ์ที่ดี

เรียนรู้ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงด้วย 3 กุญแจ ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก MindDoJo (Thailand) บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง

ผู้สอน

จีรวัฒน์ เยาวนิช (อ.ต้น)

4.4 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

19 คอร์ส

 • วิทยากรประจำ MindDoJo
 • วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Corporate Innovation, Team Engagement, Design Thinking for Business และ Leadership Psychology
 • ประสบการณ์จากการทำงานในองค์กรชั้นนำภายในประเทศมากกว่า 6 ปี
 • ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษามากกว่า 5 ปี
 • ปริญญาโท Master of Management (M.M,), Entrepreneurship & Innovation, College of Management, Mahidol University
 • ปริญญาตรี Bachelor of Arts (B.A.) Psychology, Silpakorn University
MindDoJo (Thailand)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

73 คอร์ส

 • บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง
 • พัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางที่สนุกสนานและมีพลัง

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
หลายคนอาจจะต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาโดยเฉพาะการทำงานในองค์กรในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป เราจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นออกแบบได้ แต่ต้องออกแบบด้วยกลยุทธ์ที่ดี แต่ก่อนจะเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใครเราต้องรู้จักและต้องวิเคราะห์คนคนนั้นก่อน เมื่อรู้แล้วว่าต้องโน้มน้าวจูงใจใครก็จะมาถึงขั้นตอนวิธีการซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ผู้เรียนจะได้เรียนภายในคอร์ส และเมื่อรู้กลยุทธ์แล้วก็สามารถนำกลยุทธ์ดังกล่าวมาปรับใช้และพัฒนาคนในองค์กรได้

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจวิธีการในการเปลี่ยนแปลงความคิด ความรู้สึก และสถานการณ์
- สามารถนำแนวทางหรือวิธีการที่ได้ไปปรับใช้กับองค์กรของคุณ
- ออกแบบการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงอย่างถูกต้อง
- สามารถวิเคราะห์ว่าอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงคืออะไร

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้นำองค์กรหรือหัวหน้างาน
- บุคคลที่ต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนรู้ได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
จีรวัฒน์ เยาวนิช (อ.ต้น)

4.4 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

19 คอร์ส

 • วิทยากรประจำ MindDoJo
 • วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Corporate Innovation, Team Engagement, Design Thinking for Business และ Leadership Psychology
 • ประสบการณ์จากการทำงานในองค์กรชั้นนำภายในประเทศมากกว่า 6 ปี
 • ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษามากกว่า 5 ปี
 • ปริญญาโท Master of Management (M.M,), Entrepreneurship & Innovation, College of Management, Mahidol University
 • ปริญญาตรี Bachelor of Arts (B.A.) Psychology, Silpakorn University
MindDoJo (Thailand)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

73 คอร์ส

 • บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง
 • พัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางที่สนุกสนานและมีพลัง
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที