Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
8,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 47 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

สื่อสารกับทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถสร้างความสนใจให้นักลงทุนมาซื้อหุ้นของบริษัทมากขึ้น

สอนโดย อาจารย์ กรกนก จึงภักดี นักประชาสัมพันธ์โดยเน้นเฉพาะด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

8,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 47 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

สื่อสารกับทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถสร้างความสนใจให้นักลงทุนมาซื้อหุ้นของบริษัทมากขึ้น

สอนโดย อาจารย์ กรกนก จึงภักดี นักประชาสัมพันธ์โดยเน้นเฉพาะด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้สอน

กรกนก จึงภักดี

4.4 คะแนนเฉลี่ย

33 รีวิว

13 คอร์ส

 • เจ้าของหลักสูตร PR อย่างไรให้เป็นข่าว , WRITING FOR PR, ทำวารสารสัมพันธ์, REALISTIC PR PLAN
 • เจ้าของบล็อก thaiprconsult.wordpress.com
 • หัวหน้าส่วนเผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
 • นักวางแผนและดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาพรวมของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
 • นักประชาสัมพันธ์และจัดงานการสัมมนาพิเศษ International Forum แก่อุตสาหกรรมไทย
 • นักประชาสัมพันธ์โดยเน้นเฉพาะด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
AKD Solution

4.8 คะแนนเฉลี่ย

713 รีวิว

17 คอร์ส

 • ศูนย์รวมโค้ช หลักสูตรอบรมสัมมนา ด้านการทำงานและการใช้ชีวิต

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
บริษัทที่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะได้รับประโยชน์อย่างมาก ทั้งเรื่องเงินทุนเพื่อขยายกิจการ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์องค์กร และเมื่อได้เป็น “บริษัทจดทะเบียน” แล้ว ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีงาน “นักลงทุนสัมพันธ์ หรือ IR”

ยิ่งบริษัทจดทะเบียนมีมากขึ้น งานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ Investor Relations (IR) ก็ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นกัน เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน กลต. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม แต่ทว่าบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ ! ที่มีคนทำงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ IR ที่มีความรู้ทางด้านการเงินดีมาก แต่ทักษะด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์อาจมีไม่มากพอ ทำให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่ต้องการสื่อสารกับนักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่มีความทั่วถึง ไม่เสมอภาค และไม่ทันเวลา จะดีหรือไม่ ? หากนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ IR สามารถทำงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้อย่างมืออาชีพในรูปแบบ Two-Way Communication เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์และสื่อมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้หุ้นของบริษัทมีการเคลื่อนไหว สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง และมีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งในคอร์สนี้จะมาบอกวิธี เทคนิค และเคล็ดลับ ให้คุณเป็นผู้ใช้หลักประชาสัมพันธ์ด้านการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมได้อย่างแน่นอน

เนื้อหาที่จะได้เรียนในคอร์สนี้
- ประโยชน์ บทบาท และความสำคัญของงาน IR
- องค์ประกอบของการสื่อสารในงาน IR และขอบข่ายงาน
- ข้อมูลข่าวสารของบริษัทและทักษะการสื่อสารให้เข้าใจง่าย
- กลุ่มเป้าหมายของงาน IR และการวิเคราะห์เพื่อการสื่อสาร
- สิ่งพิมพ์ทุกอย่างของ IR และ IR Channels
- กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ สื่อมวลชน และเทคนิคการจัดงาน
- แผนงานประจำปีและตัวชี้วัดของงาน IR

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของงาน IR ในบริษัทจดทะเบียน เพื่อดำเนินการได้อย่างตรงจุด
- สามารถทำการสื่อสารกับทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถทำสื่อสิ่งพิมพ์ส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และนักลงทุนได้อย่างรวดเร็ว
- สามารถจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ได้ทุกรูปแบบอย่างมืออาชีพ
- ทำให้นักลงทุนสนใจมาซื้อหุ้นของบริษัทมากขึ้น

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- ผู้บริหารและพนักงานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
- CEO และ CFO ที่ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์
- พนักงานที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
- ผู้ที่สนใจงานนักลงทุนสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
กรกนก จึงภักดี

4.4 คะแนนเฉลี่ย

33 รีวิว

13 คอร์ส

 • เจ้าของหลักสูตร PR อย่างไรให้เป็นข่าว , WRITING FOR PR, ทำวารสารสัมพันธ์, REALISTIC PR PLAN
 • เจ้าของบล็อก thaiprconsult.wordpress.com
 • หัวหน้าส่วนเผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
 • นักวางแผนและดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาพรวมของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
 • นักประชาสัมพันธ์และจัดงานการสัมมนาพิเศษ International Forum แก่อุตสาหกรรมไทย
 • นักประชาสัมพันธ์โดยเน้นเฉพาะด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
AKD Solution

4.8 คะแนนเฉลี่ย

713 รีวิว

17 คอร์ส

 • ศูนย์รวมโค้ช หลักสูตรอบรมสัมมนา ด้านการทำงานและการใช้ชีวิต
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Img 1117
by กรกนก จึงภักดี
Avatar
by Apinit Sukarakeyura
เข้าใจได้ชัดเจนครับ

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที