Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 33 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบฝึกหัดทั้งหมด 2 แบบฝึกหัด

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 33 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบฝึกหัดทั้งหมด 2 แบบฝึกหัด

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

อ. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (อ.หนึ่ง)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

1,964 รีวิว

5 คอร์ส

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท MBA University of Western Sydney, Australia
 • ปริญญาเอก Ph.D. University of Technology, Sydney, Australia
ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

202 รีวิว

1 คอร์ส

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการสายงานเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการผลิต (Operations) วางแผนกลยุทธ์สื่อสารองค์กรและด้านทรัพยากรบุคคลจากบริษัท Chevron Thailand Exploration & Production และดูแลด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ปริญญาเอก ด้าน Development Administration and Management จาก University of Manchester
 • ปริญญาโท ด้านการจัดการจากสถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณฤดี คริสธานินทร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

202 รีวิว

1 คอร์ส

 • ปัจจุบันเป็น Managing Partner and Strategy & Transformation Facilitator with LEGO® SERIOUS PLAY® Method บริษัท Eureka International
 • มีประสบการณ์กว่า 17 ปีในการเป็นที่ปรึกษา กระบวนกร เทรนเนอร์ นักวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคลและองค์กรในหลายแวดวงอุตสาหกรรม
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา Intergrated Marketing Communications จาก Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี ด้านนิเทศศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
ศิราภรณ์ จูฬเศรษฐ์ภักดี

4.7 คะแนนเฉลี่ย

202 รีวิว

1 คอร์ส

 • Advisory Partner & Head of Technology, Media and Telecommunications, KPMG in Thailand
 • ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 25 ปีในหลากหลายด้าน เช่น การสร้างแผนบริหารความต่อเนื่อง การพัฒนาทักษะการจัดการ การจัดสร้างระบบชุดซอฟต์แวร์และการออกแบบระบบการบัญชีและข้อมูล การพัฒนากลยุทธ์ทาง IT ให้กับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม
 • ปริญญาโท ด้านการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อภิสิทธิ์ ปิ่นมณีกุล

4.7 คะแนนเฉลี่ย

202 รีวิว

1 คอร์ส

 • Tax Partner & Head of People Performance and Culture, KPMG in Thailand
 • เชี่ยวชาญด้านการให้คำแนะนำทางด้านภาษี ทั้งลูกค้าภายในและต่างประเทศ
 • อาจารย์พิเศษด้าน Tax Planning ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง)
กิตติพงษ์ วีระเตชะ (โอลิเวอร์)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

202 รีวิว

1 คอร์ส

 • ปัจจุบันเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • อยู่ในแวดวงการสื่อสารและวางแผนการตลาดมามากกว่า 20 ปี
 • กรรมการอำนวยการด้านวิชาการให้สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาให้กับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
 • ได้รับรางวัลจากสภาการตลาดแห่งเอเชีย 3 ปีซ้อน (2011 - 2013)
 • ปริญญาโท ด้านการจัดการ National University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วรวัจน์ สุวคนธ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

202 รีวิว

1 คอร์ส

 • ปัจจุบันเป็น Dean of SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ และรองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน Agile Capability Development
 • ทำหน้าที่วางกลยุทธ์และขับเคลื่อนกระบวนกํารในการสร้างขีดความสามารถใหม่ขององค์กร การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรของบุคลากร การเปลี่ยนวิถีการทำงานของคนในองค์กร
 • ปริญญาโท MBA, Kellogg School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

11,110 รีวิว

62 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

3,144 รีวิว

20 คอร์ส

 • วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะสหสาขาวิชาที่ผสานรวมองค์ความรู้ทั้งในด้านการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
 • เน้นแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริหารและการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ ฯลฯ

เรียนรู้แนวคิดและวิธีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่าง ๆ ทางด้าน Leadership เพื่อนำมาปรับปรุงใช้ในองค์กรโลกยุคดิจิทัล

คอร์สเรียน Digital Leadership จะช่วยให้คุณพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำในยุคดิจิทัล เรียนรู้กลยุทธ์ ทักษะ และแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัล

เพราะทุกองค์กรจำเป็นต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัล เพื่อให้สามารถก้าวทันขีดความสามารถของเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดและความต้องการของตลาดที่ไร้ขอบเขต การทุ่มเทการพัฒนาไปในด้านของ Physical Tool และ Digital Tool อย่างเดียว ไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะสิ่งสำคัญที่จะทำให้ Digital Transformation เกิดขึ้นได้ในองค์กรนั้น จำเป็นต้องมีการขับเคลื่อนและสร้าง Human Capital ที่แข็งแกร่งให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยความแข็งแกร่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถสร้างทักษะ Digital Leadership และเข้าใจถึงการดูแลและพัฒนา Human Capital ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้แนวคิดและวิธีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่าง ๆ ทางด้าน Leadership เพื่อนำมาปรับปรุงใช้ในองค์กรโลกยุคดิจิทัล โดยผู้เชี่ยวชาญชื่อดังที่อยู่ในองค์กรทางด้านดิจิทัลระดับประเทศในหลากหลายอุตสาหกรรม

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- Transformation of Leadership Roles in the Digital Economy
- Leader & the New Thinking for Change and Transformation in the Age of Digital
- Leader & the Use of Data
- Digital Transformation & Organization Change

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส
(E) คอร์สนี้เป็นคอร์สวิชาเลือก (Elective Course Course) ของหลักสูตรปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. Assignment คิดเป็น 50% ของเกรด และ 2. Final Exam คิดเป็น 50% ของเกรด

โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้

A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
อ. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (อ.หนึ่ง)
อ.สุรพิชย์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน อ.สุรพิชย์จบการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท MBA University of Western Sydney, Australia และ ปริญญาเอก จาก University of Technology, Sydney, Australia

ดร. ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ
ปัจจุบัน ดร. ณัฐวุฒิ ดำรงตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการสายงานเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ดร. ณัฐวุฒิมีประสบการณ์การทำงานด้านการผลิต (Operations) วางแผนกลยุทธ์สื่อสารองค์กรและด้านทรัพยากรบุคคลจากบริษัท Chevron Thailand Exploration & Production และดูแลด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณณฤดี คริสธานินทร์
คุณณฤดี เป็น Managing Partner and Strategy & Transformation Facilitator with LEGO® SERIOUS PLAY® Method บริษัท Eureka International คุณนฤดีมีประสบการณ์กว่า 17 ปีในการเป็นที่ปรึกษา กระบวนกร เทรนเนอร์ นักวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคลและองค์กรในหลายแวดวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ ธนาคาร ยานยนต์ อสังหาริมทรัพย์ สินค้าอุปโภคบริโภค โทรคมนาคม ไปจนถึงอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คุณอภิสิทธิ์ ปิ่นมณีกุล
ด้วยประสบการณ์การทำงานที่เข้มข้นมากกว่า 14 ปี ปัจจุบันคุณอภิสิทธิ์ดำรงตำแหน่งเป็น Tax Partner สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด โดยก่อนที่จะเข้ามาร่วมงานกับ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย คุณอภิสิทธิ์มีประสบการณ์ทำงานที่ เคพีเอ็มจี สิงคโปร์เป็นเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาคุณอภิสิทธิ์ได้ให้คำแนะนำทางด้านภาษีให้กับลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้คุณอภิสิทธิ์ยังเป็นอาจารย์พิเศษสำหรับคอร์ส Tax Planning ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย

คุณศิราภรณ์ จูฬเศรษฐ์ภักดี
ปัจจุบันคุณศิราภรณ์ดำรงตำแหน่งเป็น Partner, Management consulting, สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด คุณศิราภรณ์มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 25 ปีในหลากหลายด้าน เช่น การสร้างแผนบริหารความต่อเนื่อง การพัฒนาทักษะการจัดการ การพัฒนาแผนการระบบสารสนเทศ การประเมินและคัดเลือกซอฟต์แวร์ การจัดสร้างระบบชุดซอฟต์แวร์และการออกแบบระบบการบัญชีและข้อมูล ด้านการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ การพัฒนากลยุทธ์ทาง IT ให้กับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิต การค้าปลีก การศึกษา โทรคมนาคม พลังงาน ธนาคาร ประกันภัย สินเชื่อ อสังหาริมทรัพย์ ไปจนถึงอุตสาหกรรมการขนส่ง เป็นต้น

คุณวรวัจน์ สุวคนธ์
คุณวรวัจน์ ปัจจุบันเป็น Dean of SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ และรองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน Agile Capability Development ทำหน้าที่วางกลยุทธ์และขับเคลื่อนกระบวนกํารในการสร้างขีดความสามารถใหม่ขององค์กร การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรของบุคลากร การเปลี่ยนวิถีการทำงานของคนในองค์กร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันธุรกิจของธนาคารให้ประสบความสำเร็จและเติบโตได้ตามเป้าหมายของธนาคาร คุณวรวัจน์มีประสบการณ์ในด้านการบริการทรัพยากรบุคคลมากกว่า 10 ปี และในสายกการเงินมากกว่า 16 ปี ในการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนแก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ
คุณโอลิเวอร์ปัจจุบันเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คุณโอลิเวอร์อยู่ในแวดวงการสื่อสารและวางแผนการตลาดมามากกว่า 20 ปี เป็นคอลัมน์นิสท์, อาจารย์พิเศษ, กรรมการอำนวยการด้านวิชาการให้สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาให้กับสถาบันทั้งใน และต่างประเทศอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังได้รับรางวัลจากสภาการตลาดแห่งเอเชีย 3 ปีซ้อน (2011 - 2013)

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
อ. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (อ.หนึ่ง)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

1,964 รีวิว

5 คอร์ส

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท MBA University of Western Sydney, Australia
 • ปริญญาเอก Ph.D. University of Technology, Sydney, Australia
ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

202 รีวิว

1 คอร์ส

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการสายงานเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการผลิต (Operations) วางแผนกลยุทธ์สื่อสารองค์กรและด้านทรัพยากรบุคคลจากบริษัท Chevron Thailand Exploration & Production และดูแลด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ปริญญาเอก ด้าน Development Administration and Management จาก University of Manchester
 • ปริญญาโท ด้านการจัดการจากสถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณฤดี คริสธานินทร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

202 รีวิว

1 คอร์ส

 • ปัจจุบันเป็น Managing Partner and Strategy & Transformation Facilitator with LEGO® SERIOUS PLAY® Method บริษัท Eureka International
 • มีประสบการณ์กว่า 17 ปีในการเป็นที่ปรึกษา กระบวนกร เทรนเนอร์ นักวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคลและองค์กรในหลายแวดวงอุตสาหกรรม
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา Intergrated Marketing Communications จาก Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี ด้านนิเทศศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
ศิราภรณ์ จูฬเศรษฐ์ภักดี

4.7 คะแนนเฉลี่ย

202 รีวิว

1 คอร์ส

 • Advisory Partner & Head of Technology, Media and Telecommunications, KPMG in Thailand
 • ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 25 ปีในหลากหลายด้าน เช่น การสร้างแผนบริหารความต่อเนื่อง การพัฒนาทักษะการจัดการ การจัดสร้างระบบชุดซอฟต์แวร์และการออกแบบระบบการบัญชีและข้อมูล การพัฒนากลยุทธ์ทาง IT ให้กับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม
 • ปริญญาโท ด้านการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อภิสิทธิ์ ปิ่นมณีกุล

4.7 คะแนนเฉลี่ย

202 รีวิว

1 คอร์ส

 • Tax Partner & Head of People Performance and Culture, KPMG in Thailand
 • เชี่ยวชาญด้านการให้คำแนะนำทางด้านภาษี ทั้งลูกค้าภายในและต่างประเทศ
 • อาจารย์พิเศษด้าน Tax Planning ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง)
กิตติพงษ์ วีระเตชะ (โอลิเวอร์)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

202 รีวิว

1 คอร์ส

 • ปัจจุบันเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • อยู่ในแวดวงการสื่อสารและวางแผนการตลาดมามากกว่า 20 ปี
 • กรรมการอำนวยการด้านวิชาการให้สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาให้กับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
 • ได้รับรางวัลจากสภาการตลาดแห่งเอเชีย 3 ปีซ้อน (2011 - 2013)
 • ปริญญาโท ด้านการจัดการ National University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วรวัจน์ สุวคนธ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

202 รีวิว

1 คอร์ส

 • ปัจจุบันเป็น Dean of SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ และรองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน Agile Capability Development
 • ทำหน้าที่วางกลยุทธ์และขับเคลื่อนกระบวนกํารในการสร้างขีดความสามารถใหม่ขององค์กร การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรของบุคลากร การเปลี่ยนวิถีการทำงานของคนในองค์กร
 • ปริญญาโท MBA, Kellogg School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

11,110 รีวิว

62 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

3,144 รีวิว

20 คอร์ส

 • วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะสหสาขาวิชาที่ผสานรวมองค์ความรู้ทั้งในด้านการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
 • เน้นแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริหารและการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ ฯลฯ
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
164
4 ดาว
28
3 ดาว
8
2 ดาว
1
1 ดาว
1
รีวิวบทเรียน
Default
by จิตติมา รัตนวิกล
Default
by Pattanan Thamrujikul
Default
by นายกษิดิ์เดช ดิฐภักดีเดช
Default
by สุรศักดิ์ เข็มลาย
Default
by พิริยา บุญสิทธิ์
Default
by Sutinee Khahapana
Img 1359
by วิฑูรย์ กนกทิพย์พรชัย
ได้เปิดมุมมองใหม่ของการเป็นผู้นำ
Default
by Khemmanat Boonthong
Default
by nutty sfk
Default
by ปะการัง เขียนแก้ว

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที