Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 33 นาที

แบบฝึกหัดทั้งหมด 2 แบบฝึกหัด

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 33 นาที

แบบฝึกหัดทั้งหมด 2 แบบฝึกหัด

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

อ. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (อ.หนึ่ง)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

646 รีวิว

5 คอร์ส

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท MBA University of Western Sydney, Australia
 • ปริญญาเอก Ph.D. University of Technology, Sydney, Australia
ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

156 รีวิว

1 คอร์ส

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการสายงานเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการผลิต (Operations) วางแผนกลยุทธ์สื่อสารองค์กรและด้านทรัพยากรบุคคลจากบริษัท Chevron Thailand Exploration & Production และดูแลด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ปริญญาเอก ด้าน Development Administration and Management จาก University of Manchester
 • ปริญญาโท ด้านการจัดการจากสถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณฤดี คริสธานินทร์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

156 รีวิว

1 คอร์ส

 • ปัจจุบันเป็น Managing Partner and Strategy & Transformation Facilitator with LEGO® SERIOUS PLAY® Method บริษัท Eureka International
 • มีประสบการณ์กว่า 17 ปีในการเป็นที่ปรึกษา กระบวนกร เทรนเนอร์ นักวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคลและองค์กรในหลายแวดวงอุตสาหกรรม
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา Intergrated Marketing Communications จาก Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี ด้านนิเทศศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
ศิราภรณ์ จูฬเศรษฐ์ภักดี

4.8 คะแนนเฉลี่ย

156 รีวิว

1 คอร์ส

 • Advisory Partner & Head of Technology, Media and Telecommunications, KPMG in Thailand
 • ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 25 ปีในหลากหลายด้าน เช่น การสร้างแผนบริหารความต่อเนื่อง การพัฒนาทักษะการจัดการ การจัดสร้างระบบชุดซอฟต์แวร์และการออกแบบระบบการบัญชีและข้อมูล การพัฒนากลยุทธ์ทาง IT ให้กับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม
 • ปริญญาโท ด้านการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อภิสิทธิ์ ปิ่นมณีกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

156 รีวิว

1 คอร์ส

 • Tax Partner & Head of People Performance and Culture, KPMG in Thailand
 • เชี่ยวชาญด้านการให้คำแนะนำทางด้านภาษี ทั้งลูกค้าภายในและต่างประเทศ
 • อาจารย์พิเศษด้าน Tax Planning ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง)
กิตติพงษ์ วีระเตชะ (โอลิเวอร์)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

156 รีวิว

1 คอร์ส

 • ปัจจุบันเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • อยู่ในแวดวงการสื่อสารและวางแผนการตลาดมามากกว่า 20 ปี
 • กรรมการอำนวยการด้านวิชาการให้สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาให้กับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
 • ได้รับรางวัลจากสภาการตลาดแห่งเอเชีย 3 ปีซ้อน (2011 - 2013)
 • ปริญญาโท ด้านการจัดการ National University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วรวัจน์ สุวคนธ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

156 รีวิว

1 คอร์ส

 • ปัจจุบันเป็น Dean of SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ และรองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน Agile Capability Development
 • ทำหน้าที่วางกลยุทธ์และขับเคลื่อนกระบวนกํารในการสร้างขีดความสามารถใหม่ขององค์กร การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรของบุคลากร การเปลี่ยนวิถีการทำงานของคนในองค์กร
 • ปริญญาโท MBA, Kellogg School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,392 รีวิว

23 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

เพราะทุกองค์กรจำเป็นต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัล เพื่อให้สามารถก้าวทันขีดความสามารถของเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดและความต้องการของตลาดที่ไร้ขอบเขต การทุ่มเทการพัฒนาไปในด้านของ Physical Tool และ Digital Tool อย่างเดียว ไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะสิ่งสำคัญที่จะทำให้ Digital Transformation เกิดขึ้นได้ในองค์กรนั้น จำเป็นต้องมีการขับเคลื่อนและสร้าง Human Capital ที่แข็งแกร่งให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยความแข็งแกร่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถสร้าง Leadership ที่เข้าใจในความเป็นดิจิทัล และเข้าใจถึงการดูแลและพัฒนา Human Capital ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้แนวคิดและวิธีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่าง ๆ ทางด้าน Leadership เพื่อนำมาปรับปรุงใช้ในองค์กรโลกยุคดิจิทัล โดยผู้เชี่ยวชาญชื่อดังที่อยู่ในองค์กรทางด้านดิจิทัลระดับประเทศในหลากหลายอุตสาหกรรม 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- Transformation of Leadership Roles in the Digital Economy
- Leader & the New Thinking for Change and Transformation in the Age of Digital
- Leader & the Use of Data
- Digital Transformation & Organization Change

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส
(E) คอร์สนี้เป็นคอร์สวิชาเลือก (Elective Course Course) ของหลักสูตรปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. Assignment คิดเป็น 50% ของเกรด และ 2. Final Exam คิดเป็น 50% ของเกรด

โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้

A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
อ. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (อ.หนึ่ง)
อ.สุรพิชย์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน อ.สุรพิชย์จบการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท MBA University of Western Sydney, Australia และ ปริญญาเอก จาก University of Technology, Sydney, Australia

ดร. ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ
ปัจจุบัน ดร. ณัฐวุฒิ ดำรงตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการสายงานเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ดร. ณัฐวุฒิมีประสบการณ์การทำงานด้านการผลิต (Operations) วางแผนกลยุทธ์สื่อสารองค์กรและด้านทรัพยากรบุคคลจากบริษัท Chevron Thailand Exploration & Production และดูแลด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณณฤดี คริสธานินทร์
คุณณฤดี เป็น Managing Partner and Strategy & Transformation Facilitator with LEGO® SERIOUS PLAY® Method บริษัท Eureka International คุณนฤดีมีประสบการณ์กว่า 17 ปีในการเป็นที่ปรึกษา กระบวนกร เทรนเนอร์ นักวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคลและองค์กรในหลายแวดวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ ธนาคาร ยานยนต์ อสังหาริมทรัพย์ สินค้าอุปโภคบริโภค โทรคมนาคม ไปจนถึงอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คุณอภิสิทธิ์ ปิ่นมณีกุล
ด้วยประสบการณ์การทำงานที่เข้มข้นมากกว่า 14 ปี ปัจจุบันคุณอภิสิทธิ์ดำรงตำแหน่งเป็น Tax Partner สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด โดยก่อนที่จะเข้ามาร่วมงานกับ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย คุณอภิสิทธิ์มีประสบการณ์ทำงานที่ เคพีเอ็มจี สิงคโปร์เป็นเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาคุณอภิสิทธิ์ได้ให้คำแนะนำทางด้านภาษีให้กับลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้คุณอภิสิทธิ์ยังเป็นอาจารย์พิเศษสำหรับคอร์ส Tax Planning ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย

คุณศิราภรณ์ จูฬเศรษฐ์ภักดี
ปัจจุบันคุณศิราภรณ์ดำรงตำแหน่งเป็น Partner, Management consulting, สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด คุณศิราภรณ์มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 25 ปีในหลากหลายด้าน เช่น การสร้างแผนบริหารความต่อเนื่อง การพัฒนาทักษะการจัดการ การพัฒนาแผนการระบบสารสนเทศ การประเมินและคัดเลือกซอฟต์แวร์ การจัดสร้างระบบชุดซอฟต์แวร์และการออกแบบระบบการบัญชีและข้อมูล ด้านการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ การพัฒนากลยุทธ์ทาง IT ให้กับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิต การค้าปลีก การศึกษา โทรคมนาคม พลังงาน ธนาคาร ประกันภัย สินเชื่อ อสังหาริมทรัพย์ ไปจนถึงอุตสาหกรรมการขนส่ง เป็นต้น

คุณวรวัจน์ สุวคนธ์
คุณวรวัจน์ ปัจจุบันเป็น Dean of SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ และรองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน Agile Capability Development ทำหน้าที่วางกลยุทธ์และขับเคลื่อนกระบวนกํารในการสร้างขีดความสามารถใหม่ขององค์กร การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรของบุคลากร การเปลี่ยนวิถีการทำงานของคนในองค์กร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันธุรกิจของธนาคารให้ประสบความสำเร็จและเติบโตได้ตามเป้าหมายของธนาคาร คุณวรวัจน์มีประสบการณ์ในด้านการบริการทรัพยากรบุคคลมากกว่า 10 ปี และในสายกการเงินมากกว่า 16 ปี ในการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนแก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ
คุณโอลิเวอร์ปัจจุบันเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คุณโอลิเวอร์อยู่ในแวดวงการสื่อสารและวางแผนการตลาดมามากกว่า 20 ปี เป็นคอลัมน์นิสท์, อาจารย์พิเศษ, กรรมการอำนวยการด้านวิชาการให้สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาให้กับสถาบันทั้งใน และต่างประเทศอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังได้รับรางวัลจากสภาการตลาดแห่งเอเชีย 3 ปีซ้อน (2011 - 2013)

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
อ. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (อ.หนึ่ง)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

646 รีวิว

5 คอร์ส

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท MBA University of Western Sydney, Australia
 • ปริญญาเอก Ph.D. University of Technology, Sydney, Australia
ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

156 รีวิว

1 คอร์ส

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการสายงานเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการผลิต (Operations) วางแผนกลยุทธ์สื่อสารองค์กรและด้านทรัพยากรบุคคลจากบริษัท Chevron Thailand Exploration & Production และดูแลด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ปริญญาเอก ด้าน Development Administration and Management จาก University of Manchester
 • ปริญญาโท ด้านการจัดการจากสถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณฤดี คริสธานินทร์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

156 รีวิว

1 คอร์ส

 • ปัจจุบันเป็น Managing Partner and Strategy & Transformation Facilitator with LEGO® SERIOUS PLAY® Method บริษัท Eureka International
 • มีประสบการณ์กว่า 17 ปีในการเป็นที่ปรึกษา กระบวนกร เทรนเนอร์ นักวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคลและองค์กรในหลายแวดวงอุตสาหกรรม
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา Intergrated Marketing Communications จาก Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี ด้านนิเทศศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
ศิราภรณ์ จูฬเศรษฐ์ภักดี

4.8 คะแนนเฉลี่ย

156 รีวิว

1 คอร์ส

 • Advisory Partner & Head of Technology, Media and Telecommunications, KPMG in Thailand
 • ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 25 ปีในหลากหลายด้าน เช่น การสร้างแผนบริหารความต่อเนื่อง การพัฒนาทักษะการจัดการ การจัดสร้างระบบชุดซอฟต์แวร์และการออกแบบระบบการบัญชีและข้อมูล การพัฒนากลยุทธ์ทาง IT ให้กับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม
 • ปริญญาโท ด้านการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อภิสิทธิ์ ปิ่นมณีกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

156 รีวิว

1 คอร์ส

 • Tax Partner & Head of People Performance and Culture, KPMG in Thailand
 • เชี่ยวชาญด้านการให้คำแนะนำทางด้านภาษี ทั้งลูกค้าภายในและต่างประเทศ
 • อาจารย์พิเศษด้าน Tax Planning ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง)
กิตติพงษ์ วีระเตชะ (โอลิเวอร์)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

156 รีวิว

1 คอร์ส

 • ปัจจุบันเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • อยู่ในแวดวงการสื่อสารและวางแผนการตลาดมามากกว่า 20 ปี
 • กรรมการอำนวยการด้านวิชาการให้สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาให้กับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
 • ได้รับรางวัลจากสภาการตลาดแห่งเอเชีย 3 ปีซ้อน (2011 - 2013)
 • ปริญญาโท ด้านการจัดการ National University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วรวัจน์ สุวคนธ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

156 รีวิว

1 คอร์ส

 • ปัจจุบันเป็น Dean of SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ และรองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน Agile Capability Development
 • ทำหน้าที่วางกลยุทธ์และขับเคลื่อนกระบวนกํารในการสร้างขีดความสามารถใหม่ขององค์กร การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรของบุคลากร การเปลี่ยนวิถีการทำงานของคนในองค์กร
 • ปริญญาโท MBA, Kellogg School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,392 รีวิว

23 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.8
รายละเอียด
5 ดาว
128
4 ดาว
20
3 ดาว
6
2 ดาว
1
1 ดาว
1
รีวิวบทเรียน
43335413 10156674499572246 6321541756282208256 o
by โชติกา รุ่งชัยมงคล
Default
by วรพจน์ เสรีรัตนกุล
เยี่ยมมากครับ...เป็นความรู้และสามารถนำไปใช้ได้ครับ
?1587645883
by Aommy Phanphanga
58673909 10213463559334385 102294438679674880 n
by Pradungroek Bunjongprasoet
Default
by นัยนา มะลิวัลย์
Default
by Patrapon Joradon
S 17022980
by หทัยรัตน์ สิงโตศิริ
Unnamed
by แดง ลัดดา
Default
by suphaphon rojanarungtawee
Unnamed
by Pichy Pook
Capture
by Somkamol Klincharoen
Default
by สุวรรณ แสงทรัพย์
Default
by Phansiri Mongkolprasit
Default
by สุมันตา ยิ้มอยู่
Default
by Orathai Rungrueang
Default
by ปุญญพัฒน์ แสงจันทร์
Unnamed
by Sinchai Kanti
S 34521095
by Thanathus Taneesan
Unnamed
by Piyapong Nimkulrat
?1590038848
by Teeradon Jidaruck
Default
by วรายุทธ ญาณทัศนกิจ
?1497373081
by Chanwit Chaisuriyaphun
Default
by ศิวนันท์ หมุนสิงห์
79769725 10212312524967742 4590944010742267904 o
by ชฎาธช จันทนพันธ์
ดีค่ะ เข้าใจง่าย
Default
by ชณิกา อรัณยกานนท์
Default
by Panupong Atitvipas
Default
by นายฎนุพล อ่วมพิทยา
ดีครับ
723862
by ประดิษฐ์ คงภูงา
ดีครับ ทำให้ทราบบทบาทของแค่ละคนในการ Transformation Leadership
Default
by ปรัชญา แก้วแก่น
Panya
by ปัญญา จิรจราชีพ
Default
by สุชาดา เจียรพิพัฒน์พงศ์
ได้ไอเดียในการมีภาวะผู้นำของฝ่ายตัวเองในยุคดิจิทัลมากค่ะ
Default
by ภัทรพร เย็นบุตร
Default
by Preeyaporn Sapsanyakorn
Default
by Pitipong Akarachantachote
Default
by ปารนีย์ ดิบดี
เป็นคอร์สที่ดี มีความกว้างในเนื้อหาและตัวอย่างชัดเจน
Default
by Chainarin Punjarruangpong
Default
by ณัฐกุล เลาหไทยมงคล
20200316 061852 2
by สิทธิชัย สุวรรณนุรักษ์
Default
by ปาลิตา นกพลับ
Open uri20200423 20470 67oi56?1587618875
by Chanakun Kaewkhamsaen
Default
by เสกสันต์ พันธุ์บุญมี
Default
by รมย์ธีรา ธรรมประเสริฐ
Default
by กชพรรณ น้อยใจ
Default
by ธรรมพฤทธ์ กิตติญาณ
ได้ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ในการผู้นำ
Default
by สักกเวท ยอเเสง
Default
by ทันตภณ ปานนาคทองเจริญ
Open uri20200424 27 q787mp?1587718713
by Kwan Piyawat
Default
by เอกรินทร์ ไชยยะ
Open uri20200425 14825 1xi8ae1?1587832366
by Damrong Sukkerd
Default
by ธัชณวัฒน์ พิริยธนพัทธ์
Default
by narin kheereesantikul
Default
by เบญญาภา ธนาศักดิวัต
Default
by สุประสาร โพธิ์จันทร์
Default
by รพีพัฒน์ นำนาผล
Default
by กัมพล เพ็งหิรัญ
Default
by thunjira jirachokchaiwong
Default
by วิศิษฏ์ ไหมเพ็ชร
Default
by นายภานุวิทย์ ธนกิจทวีเกียรติ
Default
by ทรงวุฒิ พิมพ์สุวรรณ
Screen shot 2019 07 29 at 08.20.38
by เอกฉัตร อัศวรุจิกุล
Default
by ภาณุ ขวัญสุวรรณ
Default
by อุบลพันธุ์ ศรีวรศาสตร์
Default
by พฤกษ์ แพงศร
Default
by Pawitra Sriruk
Default
by วราลักษณ์ โชติมาพฤกษ์
Default
by ประทุมพร ม่วงเอก
?1503706903
by Suangsuda Saengarammanojit
Default
by นางกฤติกานต์ แหวนวงษ์
Default
by Weenus Wirojsakulchai
Unnamed
by Sarunsak Phonwa
Default
by พวงเพชร วิศาลาภรณ์
Unnamed
by ISARA KLAHAN
Unnamed
by Mr.Suwat Ploychang
?1536206635
by Sis Corp
Open uri20200422 27 1ken5mf?1587547571
by Kitti Pojpeinlert
Default
by ณัฐนันท์ วิเศษสุภมิตร
Default
by Janejira P
Default
by นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
Default
by Duangkamol Wonghong
Default
by เทพกร ศิริธนะวุฒิชัย
Default
by เอกวืฒน์ อินตรา
Default
by นพรัตน์ เจริญญาณพันธ์
Unnamed
by Arut Jindaluang
Default
by จุฑาลักษณ์ กิจสวัสดิ์
Default
by สรัลวลัย ปิติคุณพงศ์สุข
Default
by ้hathaitip ruachaisa
Open uri20190610 199 1ueo0jp?1560183274
by Sanon Seetiensuk
Default
by Nuthtawadee Waraporn
อาจารย์สอนดีมากคะ เข้าใจง่าย
Default
by วรท จุลภักดิ์
?1522943563
by Mild toy
Default
by สุเทพ ชุนถนอม
Default
by สุวรรณา ตังทัตสวัสดิ์
Default
by ศิรินภา สงเคราะห์กุล
1035430297 20130820 103642
by นายนพพร ดีสมดู
Default
by Thanaikarn Limsaiprom
Default
by อำนาจ อุตะมะ
Default
by ภาณุพงศ์ สันติมุนินทร์
Default
by Lalita Chotipunvitayakul
ดีมากค่ะ ได้ความรู้มากค่ะ และยังได้คำศัพท์ใหม่ ๆ จากกรูรูทุก ๆ ท่านและอาจารย์ด้วยค่ะ และจะดีมากยิ่งขึ้นหากมี PPT file ให้ Download เพื่อใช้ในการประกอบขณะที่ฟังบรรยายค่ะ (เพราะจดไม่ทัน ^^)
Pic %282%29
by Kittisak Anansitichok
Default
by Amornchai Banmueang
Default
by ปนัดดา เขมรุจิศิริกุล
?1587692462
by Charnkit Chan
Default
by ศุภเสฎฐ์ วชิรภิญโญพงศ์
Default
by ิวิไลลักษณ์ สะอาด
ชัดเจน เข้าใจง่ายค่ะ
Unnamed
by Chiwaporn C
Default
by พงศ์ปณต ตั้งตราชู
Default
by Thanaporn Promjit
Open uri20200423 20470 1rm97f2?1587638989
by Khajorn Ganpean
Default
by กฤษณา สังวรศิลป์
Me
by ณรงค์เดช มาละโรจน์
ได้รับประโยชน์จากมุมมองความคิดในการบริหารจัดการที่กว้างขึ้น และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมถึงการที่จะสื่อสารในการที่ทำให้คนหลายๆ ฝ่ายเข้าใจในเรื่องของ digital transformation และเปิดใจรับในการเปลี่ยนแปลงครับ
Open uri20200423 27 1ts2ms4?1587622470
by Pattinee Sinsup
Default
by อนาชัย แซ่ตั้ง
Default
by ศากุล ติมวงศ์
Img 2370
by สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ
Default
by สุวัฒน์ ธันญะทวี
ให้ความรู้แบบง่ายๆ เข้าใจง่าย
Default
by ปุญญพัฒน์ มนวรรธน์
ข้อมูลน่าสนใจครับ สรุปได้ชัดเจนได้
?1587743391
by Prapaphan Wongtaveepittayakul
ความรู้ที่ได้รับ เป็นความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน ไม่ใช่แค่ทฤษฎี เพราะมีการยกตัวอย่างจริงให้เห็นภาพ
?1587713309
by Pattanasorn Hongnoi
Default
by Rattana Chanchaem
?1573824862
by thaweehan TH
Unnamed
by Thanawat CH.
Default
by นิตยา สุวรรณดี
1550378404664
by พัลลภ พิทักษ์ชลทรัพย์
อยากให้มีการสอนเทคนิคการ Change ด้านนี้ มากกว่านี้ เพราะหลักการ มันนำแนวคิดไปปฏิบัติยาก
Default
by อรณิชา ธรรมรัตน์
Default
by ศิรินุช มอร์ริส
Default
by Tharnupetch Lueamrung
Pre
Open uri20200422 26 1035vpa?1587547000
by เอ คาซารัส
Default
by กชกร สุขทรัพย์
Default
by Teerayot Udommaneetanakit
Unnamed
by เจนณรงค์ เกิดทองคำ
อาจารยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจน และมีองค์ประกอบของประสบการณ์โดยตรง รวมทั้งข้อดีข้อเสียของการเปลี่ยนแปลงเป็นองค์กร Digital สำหรับผู้บริหาร
Default
by ชุติเทพ จันทรามาศ
เข้าใจง่าย เอกสาร presentation ดี ตัวอย่างที่ยกมาทำให้เข้าใจได้ดีมากขึ้น
Default
by ปาริชาติ พรหมสุวรรณ​
Default
by นายถนัด คงสมบัติ
Default
by Mrs.Duangduen Shikodkaew
ชอบค่ะทำให้ได้ Innovative ต่อยอดจากความรู้เดิมที่ได้ศึกษามา
Pu
by ปุณิกา ทราธรณ์
ถ้าพูดภาษาอังกฤษควรแปลและขยายความให้เยอะๆ
Default
by ปริวัฒน์ ปิ่นดี
ในรายวิชานี้ค่อนข้างตรงกับชีวิตการทำงานของผม หลังจากที่ได้เรียนเสร๋จแล้วจะนำไปปรับใช้ในองค์กร
?1587560723
by ศรีวิภา เสนคุ้ม
Unnamed
by primvira channel
Default
by เพ็ญศิริพร บุญภักดี
Default
by อัจฉริยเดช อัคเรศรัตน์
Default
by ศุภเดช ศศิยศพงศ์
Default
by ศิโรธร นพรัตน์
Unnamed
by Kanyasorn Wongman
?1587625936
by พัชรินทร งอกระโทก
Default
by กนกวรรณ ปราบสุข
Bee
by ชัยพล พรชีวไพศาล
Open uri20200423 18516 1luck6u?1587608567
by Nina Noina
Open uri20200423 17234 frzfyt?1587606530
by Nicky Sirisirawish
Img 2873
by นายธีรภัทร ปิยะเขตร
?1587560281
by Nattasak Laohaphiboonrattana
?1587549311
by Thamnong Klankbunrueng
Default
by นายพงพัน อัมภรณ์
ดีมากครับ
Unnamed
by Pakornphat Siriphinyawong
Default
by Thanyaporn Kajornpet
?1585692277
by renu malimart
Default
by เนติบัณฑิต สุนทรานุสร