Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 35 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 35 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

อ.ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (อ.หนึ่ง)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

600 รีวิว

5 คอร์ส

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท MBA University of Western Sydney, Australia
 • ปริญญาเอก Ph.D. University of Technology, Sydney, Australia
รวิศ หาญอุตสาหะ

4.4 คะแนนเฉลี่ย

80 รีวิว

1 คอร์ส

 • CEO ของบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด, บริษัท H2O จำกัด และบริษัท ศศิ แล็บ จำกัด
 • เจ้าของเพจและพอดแคสต์ Mission to the Moon ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 270,000 คน
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จาก Vanderbilt University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิชานันท์ มั่งคั่ง

4.4 คะแนนเฉลี่ย

80 รีวิว

1 คอร์ส

 • ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ Mommylicious Juice เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ได้รับรางวัล International Innovation Awards 2019 ที่สิงคโปร์
 • อาจารย์ วิทยากร และที่ปรึกษาทางด้านแบรนด์และมาร์เกตติ้ง
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (International Program) สาขา Global Entrepreneurship มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ สาขา Asia Pacific Cultural Studies จาก Ritsumeikan Asia Pacific University ประเทศญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,127 รีวิว

18 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

ในการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน การมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ เพราะชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ผู้คนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้สะดวกขึ้น และพร้อมที่จะเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง ดังนั้นเจ้าของธุรกิจจึงจำเป็นจะต้องมีกลยุทธ์ในการทำการตลาดและมีทักษะในการบริหารจัดการแบรนด์ที่ดี พร้อมทั้งมีความสามารถในการปรับตัว และเข้าใจการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าในยุค Customer-centric เพื่อให้สามารถตอบโจทย์และเอาชนะใจลูกค้า Gen C ให้ได้นั่นเอง

ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานของ Branding และ Marketing ว่าคืออะไร และมีขั้นตอนในการสร้างสรรค์อย่างไร ไปจนถึงกรณีศึกษาที่เข้มข้นจากผลิตภัณฑ์ในหลายอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ไปต่อยอดกับสินค้าและบริการของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- การสร้างแบรนด์ (Branding)
- การทำการตลาด (Marketing)
- กรณีศึกษาจากแบรนด์ต่าง ๆ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส
(C) คอร์สนี้เป็นคอร์สบังคับ (Core Course) ของหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 40% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 60% ของเกรด

โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้

A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
อ. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (อ.หนึ่ง)
อ.สุรพิชย์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน อ.สุรพิชย์จบการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท MBA University of Western Sydney, Australia และ ปริญญาเอก จาก University of Technology, Sydney, Australia

คุณนิชานันท์ มั่งคั่ง
คุณนิชานันท์ ปัจจุบันเป็น Co-Founder Mommylicious Juice เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ได้รับรางวัล International Innovation Awards 2019 ที่สิงคโปร์ นอกจากเป็น Co-Founder Mommylicious Juice แล้ว คุณนิชานันท์ยังเป็นอาจารย์ วิทยากรและที่ปรึกษาทางด้านแบรนด์และมาร์เกตติ้งอีกด้วย คุณนิชานันท์ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (International Program) สาขา Global Entrepreneurship มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ สาขา Asia Pacific Cultural Studies จาก Ritsumeikan Asia Pacific University ประเทศญี่ปุ่น

คุณรวิศ หาญอุตสาหะ
คุณรวิศ ปัจจุบันเป็น CEO ของบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด บริษัท H2O จำกัด และบริษัท ศศิ แล็บ จำกัด นอกจากนี้คุณรวิศยังเป็นเจ้าของเพจและพอดแคสต์ Mission to the Moon ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 270,000 คนอีกด้วย คุณรวิศจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และและปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) จาก Vanderbilt University ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
อ.ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (อ.หนึ่ง)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

600 รีวิว

5 คอร์ส

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท MBA University of Western Sydney, Australia
 • ปริญญาเอก Ph.D. University of Technology, Sydney, Australia
รวิศ หาญอุตสาหะ

4.4 คะแนนเฉลี่ย

80 รีวิว

1 คอร์ส

 • CEO ของบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด, บริษัท H2O จำกัด และบริษัท ศศิ แล็บ จำกัด
 • เจ้าของเพจและพอดแคสต์ Mission to the Moon ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 270,000 คน
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จาก Vanderbilt University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิชานันท์ มั่งคั่ง

4.4 คะแนนเฉลี่ย

80 รีวิว

1 คอร์ส

 • ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ Mommylicious Juice เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ได้รับรางวัล International Innovation Awards 2019 ที่สิงคโปร์
 • อาจารย์ วิทยากร และที่ปรึกษาทางด้านแบรนด์และมาร์เกตติ้ง
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (International Program) สาขา Global Entrepreneurship มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ สาขา Asia Pacific Cultural Studies จาก Ritsumeikan Asia Pacific University ประเทศญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,127 รีวิว

18 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.4
รายละเอียด
5 ดาว
52
4 ดาว
16
3 ดาว
8
2 ดาว
1
1 ดาว
3
รีวิวบทเรียน
Unnamed
by Itthipong yodprasit
Open uri20190726 34904 nmrcgr?1564137415
by Tin Artavatkun
Default
by วรายุทธ ญาณทัศนกิจ
Open uri20190802 18878 1jefooz?1564728168
by Ram Bunphaphong
106066191 2677079855863153 4088156226647293184 n
by รวิสรา ยิ้มภักดี
Dsc02545
by ณัฐพล ปั่นเจริญ
Default
by อนุรักษ์ กัณหารี
Default
by อาจรีย์ ราชประดิษฐ์
?1592483451
by Talee Sangkhum
Default
by Pinyada Kijvanichkul
?1587650314
by Somruetai Sutthiprasong
Profile photo large
by Silsupa Wiwatwicha
Img 9853
by วัชรัช ถิรเศรษฐ์
Unnamed
by Sarocha Petra
Unnamed
by NITWAREE JAIS
ได้เห็นตัวอย่างจริงที่เจ้าของทำมาแล้วและประสบผลสำเร็จ
Default
by ธนภรณ์ สิทธิรังสรรค์
Default
by kittiwat teeranawekin
เสียงขาดหายบางช่วง ทำให้เข้าใจได้ยาก
Default
by เฉลิมพร พลชำนิ
Dsc 2557 1
by NAPHON KOMOLMIS
Default
by อร เศรษฐจินดาเลิศ
Default
by พิมพ์ลดา สุริยประพัฒน์
Default
by กุลธิดา บุญพงษ์
Default
by Supannika Khuanmuang
Default
by แพรวพิชญา เอกบวรวงศ์
?1585692277
by renu malimart
Default
by Natcha Thikaew
สอนเข้าใจมากค่ะ
Data?1589446552
by Salitta Saribut
Photo
by Rattanon Meechan
Screen shot 2019 07 29 at 08.20.38
by เอกฉัตร อัศวรุจิกุล
?1560315527
by Chanaphop Authion
Unnamed
by Atitaya Siriruang
Default
by จักรพงศ์ ละออเอี่ยม
Default
by กฤษณะ ลิ้มเกษตรสกุล
Default
by ปพิศรา หิรัญยบัตร
Default
by jeerapat aimsurnpang
Default
by Kanogwan piriyalertsak
Photo
by เจษฎา ทิพย์วาทีอมร
Default
by สุพรรษา นนติวาลย์
Default
by ไพชยนต์ เหรียญชัยยุทธ
?1566408850
by Napatchar Techataratip
Default
by นัทธมน พรบวรเสถียร
Default
by ชญานนท์ โอภาศรี
42803109 2125457674133306 8233129410790686720 o
by ชินภัทร เจริญรัตน์
322072b3 0d95 4bb7 94e5 a78b61744655
by Jirapong Raipon
Default
by ธงชัย สุทธิพรวรากุล
Default
by Chattama Tongjaroen
สนุกไม่น่าเบื่อและเนื้อหากระชับ
?1587547263
by copyae writer
?1585453934
by arissara pundee
48417145 1937338559653227 828037104456957952 n
by นฤดล คุณปัญญา
?1480579550
by Apassanan satthachaivitaya
?1552366854
by ญาณวุติ สังโนชัง
Open uri20190916 6797 so56qx?1568625219
by มธุรดา โพธิ์ทอง
Open uri20191010 11329 p9oc39?1570689326
by Orawan Sappaysa
Jukkrit1
by JUKKRIT PATTABOOT
?1564582112
by kong ce024
0120 022277
by สิทธิศักดิ์ อิทธาถิรุธ
Default
by บุณยนุช บุรทิพาพงศ์
Default
by Kwanprapha Bunsuan
?1569120801
by Parchsachon Taweedej
Open uri20191006 224303 11s8mfl?1570349000
by Thansai Siiba
Default
by สุฑามาศ เวชยกุลชัย
73091773 10157352896866233 5651613835488919552 n
by Preeyaporn Menthaka
Default
by Pitcha Maneejakr
Open uri20191205 33920 qos0um?1575519476
by สมศักดิ์ มูลบรรจง
Img 20190905 071552
by BoOng Biing
Open uri20200325 12488 145xxdn?1585075694
by Suchai Wiriyayanyongsuk
Open uri20190831 15711 8jreri?1567232779
by Touchpon Limpavitayakun
อาจารย์สอนเข้าใจง่ายดีครับ
Default
by ญดา สุวรรณปัฏนะ
Open uri20181117 19222 dysfpv?1542455037
by Watchara Sirinaovakul
ข้อสอบใช้ภาษากำกวมมากครับ
Open uri20181014 14218 pcfa46?1539526929
by ณัฏฐารมย์ ตั้งวงศ์กิจ
?1574346400
by Paveena Sopon
Open uri20190421 19262 1cjjv5?1555828390
by Naphat Nimitsatittham
Default
by บวรลักษณ์ อภิวัน
Dscf3683
by Kannarat Sano
Default
by ศศิธร ทรงเตชะเลิศ
?1570675268
by Punyanuch Khunleng
?1503706903
by Suangsuda Saengarammanojit
Unnamed
by BANK MYBAD
Default
by Sjeemas Chanthitivech
Default
by Warod Srisoontorn