Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 35 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 35 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

อ. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (อ.หนึ่ง)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

672 รีวิว

5 คอร์ส

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท MBA University of Western Sydney, Australia
 • ปริญญาเอก Ph.D. University of Technology, Sydney, Australia
รวิศ หาญอุตสาหะ

4.5 คะแนนเฉลี่ย

110 รีวิว

1 คอร์ส

 • CEO ของบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด, บริษัท H2O จำกัด และบริษัท ศศิ แล็บ จำกัด
 • เจ้าของเพจและพอดแคสต์ Mission to the Moon ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 270,000 คน
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จาก Vanderbilt University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิชานันท์ มั่งคั่ง

4.5 คะแนนเฉลี่ย

110 รีวิว

1 คอร์ส

 • ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ Mommylicious Juice เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ได้รับรางวัล International Innovation Awards 2019 ที่สิงคโปร์
 • อาจารย์ วิทยากร และที่ปรึกษาทางด้านแบรนด์และมาร์เกตติ้ง
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (International Program) สาขา Global Entrepreneurship มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ สาขา Asia Pacific Cultural Studies จาก Ritsumeikan Asia Pacific University ประเทศญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,541 รีวิว

25 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

ในการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน การมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ เพราะชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ผู้คนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้สะดวกขึ้น และพร้อมที่จะเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง ดังนั้นเจ้าของธุรกิจจึงจำเป็นจะต้องมีกลยุทธ์ในการทำการตลาดและมีทักษะในการบริหารจัดการแบรนด์ที่ดี พร้อมทั้งมีความสามารถในการปรับตัว และเข้าใจการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าในยุค Customer-centric เพื่อให้สามารถตอบโจทย์และเอาชนะใจลูกค้า Gen C ให้ได้นั่นเอง

ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานของ Branding และ Marketing ว่าคืออะไร และมีขั้นตอนในการสร้างสรรค์อย่างไร ไปจนถึงกรณีศึกษาที่เข้มข้นจากผลิตภัณฑ์ในหลายอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ไปต่อยอดกับสินค้าและบริการของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- การสร้างแบรนด์ (Branding)
- การทำการตลาด (Marketing)
- กรณีศึกษาจากแบรนด์ต่าง ๆ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส
(C) คอร์สนี้เป็นคอร์สบังคับ (Core Course) ของหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 40% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 60% ของเกรด

โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้

A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
อ. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (อ.หนึ่ง)
อ.สุรพิชย์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน อ.สุรพิชย์จบการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท MBA University of Western Sydney, Australia และ ปริญญาเอก จาก University of Technology, Sydney, Australia

คุณนิชานันท์ มั่งคั่ง
คุณนิชานันท์ ปัจจุบันเป็น Co-Founder Mommylicious Juice เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ได้รับรางวัล International Innovation Awards 2019 ที่สิงคโปร์ นอกจากเป็น Co-Founder Mommylicious Juice แล้ว คุณนิชานันท์ยังเป็นอาจารย์ วิทยากรและที่ปรึกษาทางด้านแบรนด์และมาร์เกตติ้งอีกด้วย คุณนิชานันท์ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (International Program) สาขา Global Entrepreneurship มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ สาขา Asia Pacific Cultural Studies จาก Ritsumeikan Asia Pacific University ประเทศญี่ปุ่น

คุณรวิศ หาญอุตสาหะ
คุณรวิศ ปัจจุบันเป็น CEO ของบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด บริษัท H2O จำกัด และบริษัท ศศิ แล็บ จำกัด นอกจากนี้คุณรวิศยังเป็นเจ้าของเพจและพอดแคสต์ Mission to the Moon ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 270,000 คนอีกด้วย คุณรวิศจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และและปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) จาก Vanderbilt University ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
อ. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (อ.หนึ่ง)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

672 รีวิว

5 คอร์ส

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท MBA University of Western Sydney, Australia
 • ปริญญาเอก Ph.D. University of Technology, Sydney, Australia
รวิศ หาญอุตสาหะ

4.5 คะแนนเฉลี่ย

110 รีวิว

1 คอร์ส

 • CEO ของบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด, บริษัท H2O จำกัด และบริษัท ศศิ แล็บ จำกัด
 • เจ้าของเพจและพอดแคสต์ Mission to the Moon ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 270,000 คน
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จาก Vanderbilt University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิชานันท์ มั่งคั่ง

4.5 คะแนนเฉลี่ย

110 รีวิว

1 คอร์ส

 • ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ Mommylicious Juice เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ได้รับรางวัล International Innovation Awards 2019 ที่สิงคโปร์
 • อาจารย์ วิทยากร และที่ปรึกษาทางด้านแบรนด์และมาร์เกตติ้ง
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (International Program) สาขา Global Entrepreneurship มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ สาขา Asia Pacific Cultural Studies จาก Ritsumeikan Asia Pacific University ประเทศญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,541 รีวิว

25 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.5
รายละเอียด
5 ดาว
77
4 ดาว
21
3 ดาว
8
2 ดาว
1
1 ดาว
3
รีวิวบทเรียน
Open uri20200923 27 ud9f6e?1600878697
by Treebhop Chotsopon
B26b3774 bb25 4dfe 99ad 76eeebbf4ef4
by Chuleephan Patiyatyothin
Open uri20190925 24418 53js2g?1569396306
by Thepmunee Luangsiritanya
Sirithorn's pic
by Sirithorn Hongloi
วิชานี้ค่อนข้างต้องทำความเข้าใจค่ะ อาจารย์ผู้หญิงมีสไลด์ข้อมูลที่น่าสนใจ ดูทันสมัย คุณรวิศมีตัวอย่างให้ดูและอธิบายช่วยได้ดีมากค่ะ (เสียงเบาต่ำบ้าง) รวบรวมมาและนำเสนอได้ดีมาก
Default
by พงษ์พัฒน์ อาจหาญ
case study ภาษาอังกฤษหมดเลย บางทีแปลไม่ทันน่าจะมี ซัพให้นะครับ
Open uri20200205 45699 15l6u?1580917632
by Narong Nicky
Unnamed
by witchaya panyarat
%e0%b9%80%e0%b8%94
by เดชาธนัฐ ทองโคตร
กรณีศึกษาช่วยให้เข้าใจง่าย
Default
by Apinut Wongkietkachorn
Default
by Kulwipapat Jaturapisanukul
มีประโยชน์มากๆค่ะ ชอบมาก ดีใจที่มีหลักสูตรดีๆแบบนี้ค่ะ :)