Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 54 นาที

เรียนรู้เทคนิคและวิธีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาศักยภาพในการฟังและการตอบสนอง เพื่อยกระดับการทำงานและการสื่อสารร่วมกัน

เรียนรูปไปกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Management Coach พร้อมประสบการณ์ที่ปรึกษาองค์กรทั้งไทยและต่างประเทศ

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 54 นาที

เรียนรู้เทคนิคและวิธีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาศักยภาพในการฟังและการตอบสนอง เพื่อยกระดับการทำงานและการสื่อสารร่วมกัน

เรียนรูปไปกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Management Coach พร้อมประสบการณ์ที่ปรึกษาองค์กรทั้งไทยและต่างประเทศ

ผู้สอน

  • โค้ชด้านการบริหารจัดการ (Management Coach)
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรทั้งภาครัฐ SME และบริษัทข้ามชาติในต่างประเทศ
  • ทำงานเป็นที่ปรึกษาองค์กรด้านการบริหารจัดการและโครงการต่างๆ
  • เน้นให้ความรู้การบริหารจัดการผ่านวิธีการโค้ชมากว่า 10 ปี

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สนี้

เนื้อหาที่สำคัญภายในคอร์ส
- ความสำคัญของการสื่อสาร
- บันไดแห่งการอนุมาน (Ladder of inference)
- กระบวนการรับรู้และการตอบสนอง
- การฟังด้วยใจ (6C Deep Listening)
- การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (3D Active Listening)

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร
เหมาะสำหรับหัวหน้างาน พนักงาน และบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทางด้านการฟังและการสื่อสาร

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานใด ๆ มาก่อนการเรียนคอร์สนี้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • โค้ชด้านการบริหารจัดการ (Management Coach)
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรทั้งภาครัฐ SME และบริษัทข้ามชาติในต่างประเทศ
  • ทำงานเป็นที่ปรึกษาองค์กรด้านการบริหารจัดการและโครงการต่างๆ
  • เน้นให้ความรู้การบริหารจัดการผ่านวิธีการโค้ชมากว่า 10 ปี
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที