Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,390 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 25 นาที

เทคนิคการสร้างความผูกพันธ์ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนโดย ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรมและให้คำปรึกษา Impression Training

1,390 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 25 นาที

เทคนิคการสร้างความผูกพันธ์ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนโดย ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรมและให้คำปรึกษา Impression Training

ผู้สอน

ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ

4.4 คะแนนเฉลี่ย

46 รีวิว

9 คอร์ส

 • กูรูด้านบริการลูกค้า ที่ปรึกษา และวิทยากรองค์กรให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำกว่า 1,000 องค์กร
 • ปริญญาโท วิชาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การจัดการนันทนาการ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เป็นที่ปรึกษาธุรกิจและการบริการมากกว่า 100 องค์กร อาทิเช่น SCG ปตท. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Kingpower พฤกษา LPN Ananda ททท.
 • วิทยากร บรรยายให้แก่องค์กร มากกว่า 1,000 องค์กร
 • ประธานคณะผู้บริหารด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด
 • ที่ปรึกษาธุรกิจ องค์กร และบุคลากร ในองค์กรรัฐและเอกชน
 • การบริหารคุณภาพบริการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิซ จำกัด (มหาชน) (AIS)
 • วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • Certificated Young Digital CEO #1 - Digital Economy Promotion Agency (DEPA)
 • Certificated Development Administrator in Digital Era by National Institute Development and
 • Administrative (NIDA) (DAD #3) & Best Student Award
 • Certificate Institute of security psychology, National Defense Studies Institute. Thai Armed Forces Headquarters (ISP NDSI RTARF) Class. no. 117
 • Certificated Multicountry Observational Study Mission on Customer Relationship Management (CRM) / SEOUL KOREA by Asian Productivity พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล
 • Certificated Consultant - Japan Productivity Center, Tokyo Japan Certificated Consultant - Asian Productivity Organization, Tokyo Japan
 • ผู้แต่งหนังสือด้านการบริการที่เป็นเลิศ 9 เล่ม เช่น คัมภีร์ COACH ธุรกิจ เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
Impression Training

4.6 คะแนนเฉลี่ย

77 รีวิว

15 คอร์ส

 • สถาบันฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านการพัฒนาการบริการอย่างเป็นระบบ

เรียนรู้เทคนิค วิธีการ สร้างแนวคิดความเป็นเจ้าของ เพื่อทำให้เกิดความผูกพันธ์ในองค์กร รู้สึกมีคุณค่า และทุ่มเททำงานมากขึ้น

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ในการทำงานในปัจจุบันนั้น คุณอาจจะเคยรู้สึกถึงความรู้สึกเหล่านี้
- ไม่มีเป้าหมายในชีวิต
- คิดลบกับทุกสิ่ง
- ไม่ผูกพันธ์กับองค์กร
ซึ่งเมื่อเกิดความคิดแบบนี้แล้ว จะทำให้ตัวคุณทำงานไม่เต็มที่ ไม่มีความผูกพันกับองค์กร ผลงานต่ำลง

การที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ คุณจะต้องสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของของงาน เพื่อทำให้เกิดความผูกพันธ์ในองค์กร รู้สึกมีคุณค่า และทุ่มเททำงานมากขึ้น ซึ่งการที่จะสร้างแนวคิดความเป็นเจ้าของได้นั้น ต้องใช้องค์ประกอบอย่างไร ใช้วิธีไหนเพื่อทำให้แนวคิดนี้ติดตัวคุณหรือคนอื่นๆ ไปตลอด คำตอบอยู่ในหลักสูตรนี้ครับ

เนื้อหาในคอร์สนี้
1. ประโยชน์ที่ได้รับต่อตนเองจากการพัฒนาจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ
2. ความผูกพันของพนักงาน คืออะไร
3. แนวคิดการสร้าง “ความผูกพัน” ในองค์กร
4. การเพิ่มเงินจะเพิ่มความผูกพันของพนักงานได้หรือไม่
5. ความรับผิดชอบ VS. ความเป็นเจ้าของ
6. Sense of Ownership
7. แนวทางการพัฒนาจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ
8. 6 ขั้นตอนการสร้าง การมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
9. เทคนิคการสร้าง ownership
10. อุปสรรคของการสร้างความเป็นเจ้าของ
11. Sustaining an Ownership การทำให้แนวคิด ownership อยู่อย่างยั่งยืน
12. กรณีศึกษาองค์กรชั้นนำในการสร้าง Employee engagement and sense of ownership
13. สรุปเนื้อหาทั้งหมด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
ในหลักสูตรนี้ ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งเทคนิค วิธีการ สร้างแนวคิดความเป็นเจ้าของ องค์ประกอบ ใช้วิธีไหนเพื่อทำให้แนวคิดนี้เกิดขึ้นในองค์กร

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
เจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหาร

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ

4.4 คะแนนเฉลี่ย

46 รีวิว

9 คอร์ส

 • กูรูด้านบริการลูกค้า ที่ปรึกษา และวิทยากรองค์กรให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำกว่า 1,000 องค์กร
 • ปริญญาโท วิชาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การจัดการนันทนาการ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เป็นที่ปรึกษาธุรกิจและการบริการมากกว่า 100 องค์กร อาทิเช่น SCG ปตท. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Kingpower พฤกษา LPN Ananda ททท.
 • วิทยากร บรรยายให้แก่องค์กร มากกว่า 1,000 องค์กร
 • ประธานคณะผู้บริหารด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด
 • ที่ปรึกษาธุรกิจ องค์กร และบุคลากร ในองค์กรรัฐและเอกชน
 • การบริหารคุณภาพบริการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิซ จำกัด (มหาชน) (AIS)
 • วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • Certificated Young Digital CEO #1 - Digital Economy Promotion Agency (DEPA)
 • Certificated Development Administrator in Digital Era by National Institute Development and
 • Administrative (NIDA) (DAD #3) & Best Student Award
 • Certificate Institute of security psychology, National Defense Studies Institute. Thai Armed Forces Headquarters (ISP NDSI RTARF) Class. no. 117
 • Certificated Multicountry Observational Study Mission on Customer Relationship Management (CRM) / SEOUL KOREA by Asian Productivity พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล
 • Certificated Consultant - Japan Productivity Center, Tokyo Japan Certificated Consultant - Asian Productivity Organization, Tokyo Japan
 • ผู้แต่งหนังสือด้านการบริการที่เป็นเลิศ 9 เล่ม เช่น คัมภีร์ COACH ธุรกิจ เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
Impression Training

4.6 คะแนนเฉลี่ย

77 รีวิว

15 คอร์ส

 • สถาบันฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านการพัฒนาการบริการอย่างเป็นระบบ
คะแนนเฉลี่ย
4.0
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by จารุเดช โตจำศิลป์

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที