Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 3 นาที

ได้ทักษะในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มทักษะในการพัฒนาตนเอง

1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 3 นาที

ได้ทักษะในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มทักษะในการพัฒนาตนเอง

ผู้สอน

  • วิทยากรให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • ปริญญาโท วิชาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การจัดการนันทนาการ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สถาบันฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านการพัฒนาการบริการอย่างเป็นระบบ

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
การประสานงานเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้องค์กรขับเคลื่อนก้าวสู่ความสำเร็จ เพราะการประสานงานมีองค์ประกอบอยู่มากมาย เช่น ภาษา ท่าทาง น้ำเสียง สีหน้า อารมณ์และข้อมูลที่ต้องการประสานงาน รวมถึงวัตถุประสงค์ในการประสานงานแต่ละครั้ง เพื่อให้ทุกคนเห็นเป็นภาพเดียวกัน เข้าใจตรงกัน รวมถึงนำไปใช้งาน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เพื่อเสริมทักษะในการประสานงานภายในองค์กรในรูปแบบวิธีต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เพื่อสามารถวางแผนการปรับปรุงทักษะการประสานงานของตนเองได้ 

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- พนักงานทุกระดับ ทุกแผนก ทุกส่วนงาน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหาร 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ไม่จำเป็นต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • วิทยากรให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • ปริญญาโท วิชาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การจัดการนันทนาการ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สถาบันฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านการพัฒนาการบริการอย่างเป็นระบบ
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้