Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,490 บาท 1,790 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 6 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 16 นาที

เข้าใจความหมายของกิจกรรม 5ส ที่จะช่วยให้พนักงานทุุกคนในองค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทราบถึงวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5ส ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดมาตรฐาน 5ส ใช้ภายในองค์กรได้

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

1,490 บาท 1,790 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 6 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 16 นาที

เข้าใจความหมายของกิจกรรม 5ส ที่จะช่วยให้พนักงานทุุกคนในองค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทราบถึงวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5ส ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดมาตรฐาน 5ส ใช้ภายในองค์กรได้

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ผู้สอน

ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ ยิ้มแสง

4.4 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

 • วิทยากร ที่ปรึกษาด้านระบบ 5ส และกรรมการตัดสินรางวัล 5ส แห่งประเทศไทย
 • ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม ศูนย์บริการให้คำปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • ผู้จัดการแผนกบริหารผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้จัดการโครงการวัดสร้างสุข (5ส สู่วัด) ส.ส.ท.
 • ที่ปรึกษาด้านระบบ 5ส ให้กับบริษัทต่าง ๆ เช่น ซีพีเอฟ นวพลาสติกอุตสาหกรรม เชียงใหม่เบเวอเรช โรแรนด์ดิจิตอลกรุ๊ป (ไทยแลนด์) นิตตั้น (ประเทศไทย) และอื่น ๆ อีกกว่า 50 บริษัท
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตรด้าน 5ส ทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำกว่า 1,000 บริษัท
 • เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดประกวดรางวัลคุณภาพของ ส.ส.ท. เช่น TPA Automation Kaizen Award, Thailand Quality Prize, Thailand 5S Award
 • วิทยากรพิเศษของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • ผู้จัดการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ผู้จัดการโครงการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงธุรกิจ ผู้จัดการโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจไทย
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

4.3 คะแนนเฉลี่ย

21 รีวิว

12 คอร์ส

 • สมาคมที่ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของสมาชิกและเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
 • ส่งเสริมด้านการศึกษา และพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และการฝึกอบรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้แก่นแท้ของ 5ส เพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานทุกระดับภายในองค์กรอย่างยั่งยืน

คอร์สออนไลน์ แก่นแท้ 5ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ผู้บริหารควรให้ความสําคัญในการสนับสนุนและผลักดันให้ทุกหน่วยงานมีการดําเนินระบบ 5ส ซึ่งเป็นระบบพื้นฐานของการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการพัฒนาคุณภาพบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในองค์กรและบริเวณโดยรอบ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย น่าอยู่อาศัย และเกิดความประทับใจแก่ผู้มารับบริการ

หัวข้อที่จะได้เรียนรู้ภายในคอร์ส
บทที่ 1 - 5ส กับการพัฒนาองค์กร
     - ความหมายของ 5ส
     - ประโยชน์ของ 5ส
บทที่ 2 - ส1 : สะสางเพื่อลดความสูญเปล่า
     - เครื่องมือ ECRS
บทที่ 3 - ส2 : สะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
บทที่ 4 - ส3 : สะอาดเพื่อตรวจสอบและแก้ไข
บทที่ 5 - ส4 : สร้างมาตรฐานเพื่อเพิ่มความถูกต้อง
     - ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานกลาง
     - ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานพื้นที่
บทที่ 6 - ส5 : สร้างวินัยเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจความหมายของระบบ 5ส
- ทราบถึงวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5ส
- สามารถกำหนดมาตรฐาน 5ส ใช้ภายในองค์กรได้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้บริหาร หัวหน้างาน
- พนักงานทุกระดับในองค์กร
- ผู้สนใจทั่วไป

ให้ความรู้โดย ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ ยิ้มแสง
วิทยากร ที่ปรึกษาด้านระบบ 5ส และกรรมการตัดสินรางวัล 5ส แห่งประเทศไทย

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ ยิ้มแสง

4.4 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

 • วิทยากร ที่ปรึกษาด้านระบบ 5ส และกรรมการตัดสินรางวัล 5ส แห่งประเทศไทย
 • ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม ศูนย์บริการให้คำปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • ผู้จัดการแผนกบริหารผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้จัดการโครงการวัดสร้างสุข (5ส สู่วัด) ส.ส.ท.
 • ที่ปรึกษาด้านระบบ 5ส ให้กับบริษัทต่าง ๆ เช่น ซีพีเอฟ นวพลาสติกอุตสาหกรรม เชียงใหม่เบเวอเรช โรแรนด์ดิจิตอลกรุ๊ป (ไทยแลนด์) นิตตั้น (ประเทศไทย) และอื่น ๆ อีกกว่า 50 บริษัท
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตรด้าน 5ส ทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำกว่า 1,000 บริษัท
 • เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดประกวดรางวัลคุณภาพของ ส.ส.ท. เช่น TPA Automation Kaizen Award, Thailand Quality Prize, Thailand 5S Award
 • วิทยากรพิเศษของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • ผู้จัดการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ผู้จัดการโครงการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงธุรกิจ ผู้จัดการโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจไทย
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

4.3 คะแนนเฉลี่ย

21 รีวิว

12 คอร์ส

 • สมาคมที่ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของสมาชิกและเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
 • ส่งเสริมด้านการศึกษา และพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และการฝึกอบรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
คะแนนเฉลี่ย
4.4
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
1
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by supakorn pornherunkul
Default
by สาริศา ทองทิพย์
Default
by เอื้อมพร สังขระ
Default
by Charunee Luandee
Default
by Tanes Chalermvongsavej

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที