Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,690 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 24 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 44 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ได้เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือ Design Thinking Processes ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่อง Design Thinking Processes มาก่อนก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้

สอนโดย Aj. Nest เจ้าของ Facebook เพจ และช่อง YouTube "Aj. NesT the Series" ให้ความรู้ด้านการเขียน Website, Mobile App, Game, และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้

1,690 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 24 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 44 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ได้เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือ Design Thinking Processes ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่อง Design Thinking Processes มาก่อนก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้

สอนโดย Aj. Nest เจ้าของ Facebook เพจ และช่อง YouTube "Aj. NesT the Series" ให้ความรู้ด้านการเขียน Website, Mobile App, Game, และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้

ผู้สอน

ทศพล บ้านคลองสี่ (Aj. NesT)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

70 รีวิว

23 คอร์ส

  • Lecturer, IT Trainer, Data Scientist, Software Developer และ Investor
  • วิทยากรบรรยายพิเศษทางด้านเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  • ผู้แต่งหนังสือ Practical Microcontroller Programming with Arduino เรียนง่ายเป็นเร็ว 2565
  • ผู้แต่งหนังสือ Practical Data Visualization & Analytics with Tableau 2566
  • ผู้แต่งหนังสือ เก่งงานและฉลาดหาเงินด้วยเอไอ ChatGPT X Generative AI Vol.1 2566

การคิดเชิงออกแบบ Design Thinking สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ ฉบับเรียนง่ายเป็นเร็ว Zero to Hero สามารถเรียนได้ทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่อง Design Thinking มาก่อน

เนื้อหาการเรียน Design Thinking สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ ฉบับเรียนง่ายเป็นเร็ว Zero to Hero แบ่งเป็น 4 บทเรียน
บทที่ 1: เริ่มต้นทำความรู้จัก Design Thinking
บทที่ 2: เรียนรู้กระบวนการ Design Thinking สำหรับ Startup Business
บทที่ 3: เขียนแผนสร้าง Design Thinking Canvas
บทที่ 4: แบบฝึกหัดเข้าใจ Design Thinking สำหรับนำไปประยุกต์ใช้งาน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- ผู้เรียนจะได้รับความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับเนื้อหาของ Design Thinking
- ผู้เรียนจะเข้าใจกระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือ Design Thinking Processes ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ
- ผู้เรียนสามารถนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking ไปประยุกต์ใช้สร้างนวัตกรรมเชิงธุรกิจได้
- ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดการทำ Project ต่าง ๆ ในการเรียนและการทำงานจริงได้

มีความต้องการของหลักสูตรหรือข้อกำหนดเบื้องต้นหรือไม่
- ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน คุณจะได้เรียนรู้ทุกสิ่งที่คุณอยากเรียน

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
- ผู้เริ่มต้นเรียนรู้การคิดเชิงออกแบบ นักประดิษฐ์ นักสร้างนวัตกรรม นักออกแบบ UX/UI นักธุรกิจ ผู้บริหาร

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ทศพล บ้านคลองสี่ (Aj. NesT)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

70 รีวิว

23 คอร์ส

  • Lecturer, IT Trainer, Data Scientist, Software Developer และ Investor
  • วิทยากรบรรยายพิเศษทางด้านเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  • ผู้แต่งหนังสือ Practical Microcontroller Programming with Arduino เรียนง่ายเป็นเร็ว 2565
  • ผู้แต่งหนังสือ Practical Data Visualization & Analytics with Tableau 2566
  • ผู้แต่งหนังสือ เก่งงานและฉลาดหาเงินด้วยเอไอ ChatGPT X Generative AI Vol.1 2566
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Vilasinee Khemapanya
Default
by จักรภัทร กุลศรีชัย
Default
by Nutacha Mua

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที