Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 39 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 31 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

มีไฟล์ตัวอย่างทุกข้อให้ผู้เรียนได้ Download สำหรับปฏิบัติทุกข้อและสามารถนำไปเป็นต้นแบบในการวางแผนได้

เหมาะสำหรับวิศวกรในโรงการอุตสาหกรรม นักศึกษาด้านอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับการทำงานใหดียิ่งขึ้น

สอนโดย ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยาย MS Project ให้กับบริษัทและโครงการต่างๆ มามากกว่า 10 ปี

2,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 39 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 31 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

มีไฟล์ตัวอย่างทุกข้อให้ผู้เรียนได้ Download สำหรับปฏิบัติทุกข้อและสามารถนำไปเป็นต้นแบบในการวางแผนได้

เหมาะสำหรับวิศวกรในโรงการอุตสาหกรรม นักศึกษาด้านอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับการทำงานใหดียิ่งขึ้น

สอนโดย ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยาย MS Project ให้กับบริษัทและโครงการต่างๆ มามากกว่า 10 ปี

ผู้สอน

ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง

4.8 คะแนนเฉลี่ย

206 รีวิว

9 คอร์ส

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนและบริหารโครงการ
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยาย Microsoft Project PRIMAVERA P6 และ Navisworks เพื่อวางแผนและบริหารโครงการ ให้กับภาครัฐ บริษัทเอกชน และโครงการต่างๆ มามากกว่า 10 ปี ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ผู้แต่งหนังสือหลายเล่ม เรื่องการวางแผน และบริหารโครงการ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Project Primavera และ Navisworks
 • M.Eng (Infrastructure Engineering) Asian Institute of Technology (Thailand)
 • อส.บ (เทคโนโลยีโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปวส. (โยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปวช. (โยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คอร์สนี้เป็นการวางแผนงานซ่อมบำรุงในรูปแบบ 1) การซ่อมบำรุงประจำ (Preventive Maintenance) 2) การซ่อมบำรุงตามแผน (Scheduled Maintenance) 3) การซ่อมบำรุงฉุกเฉิน (Emergency Maintenance) บางครั้งมักเรียก Shutdown Planning โดยจะมีกิจกรรมต้องทำตามงานซ่อมบำรุง มีลำดับการทำงานอย่างเคร่งครัด และต้องมีทีมช่างทักษะต่างๆ รวมถึงอาจต้องมีแผนกต่างๆ ที่ต้องทำงานร่วมกัน รวมถึงอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง 

คอร์สนี้จะเป็นการปฏิบัติวางแผนซ่อมบำรุงจริง ตามโจทย์ที่กำหนดให้ตามข้อมูลจากงานจริงนำมาปฏิบัติ ด้วยโปรแกรมที่เรียกว่า Ms Project โดยจะเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานจริง ตั้งแต่การเริ่มสร้างแผนงาน พิจารณากิจกรรมซ่อมบำรุง การจัดลำดับกิจกรรม การปรับลดเวลาให้เป็นไปตามต้องการ การสร้างแผนกและฝ่ายผู้รับผิดชอบ การสร้างและระบุทรัพยากร ได้แก่ ทีมซ่อมบำรุงและอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงให้กับแผนซ่อมบำรุง การระบุความคืบหน้าในงานซ่อมบำรุง การรายงานความก้าวหน้า และการวิเคราะห์ปัญหาความล่าช้า การปรับแผนงานให้ทันกำหนดการเดิม

คอร์สนี้ ยังมีเรื่องการเงินกับงานซ่อมบำรุง โดยทำการสร้างอัตราค่าใช้จ่ายของทรัพยากร ทำให้ทราบค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงและยังสามารถทราบค่าใช้จ่ายแยกตามแผนกและฝ่ายด้วย 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติในวิธีการวางแผนระยะเวลางานซ่อมบำรุงตามขั้นตอนการทำงาน
2. ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติในการวางแผนทรัพยากรในงานซ่อมบำรุง
3. ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติในการติดตาม รายงาน วิเคราะห์ปัญหา และการปรับแผนงานซ่อมบำรุง
4. ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและการเงินของงานซ่อมบำรุง 

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
วิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโรงงาน วิศวกรซ่อมบำรุง วิศวกรอุตสาหการ หรือผู้ที่ต้องการมีความรู้เรื่องการวางแผนซ่อมบำรุง รวมถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาด้านวิศวกรรมที่กล่าวมาข้างต้น

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน 

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง

4.8 คะแนนเฉลี่ย

206 รีวิว

9 คอร์ส

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนและบริหารโครงการ
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยาย Microsoft Project PRIMAVERA P6 และ Navisworks เพื่อวางแผนและบริหารโครงการ ให้กับภาครัฐ บริษัทเอกชน และโครงการต่างๆ มามากกว่า 10 ปี ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ผู้แต่งหนังสือหลายเล่ม เรื่องการวางแผน และบริหารโครงการ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Project Primavera และ Navisworks
 • M.Eng (Infrastructure Engineering) Asian Institute of Technology (Thailand)
 • อส.บ (เทคโนโลยีโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปวส. (โยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปวช. (โยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by นพดล เจนจัดการ

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที