Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 55 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 15 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 55 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 15 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ผศ. ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ

4.9 คะแนนเฉลี่ย

96 รีวิว

2 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการหลากหลายด้าน ตั้งแต่ วิทยาศาสตร์ศึกษา การสอนวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ไปจนถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ปริญญาโท ด้านชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ. ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

274 รีวิว

3 คอร์ส

 • รองเลขาธิการคุรุสภา
 • มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการประเมินทางการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การศึกษาและการประเมินอิงสมรรถนะ เมืองและชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนากำลังคนและองค์กร
 • ปริญญาเอกด้าน Education: Measurement, Statistic, Research Design จาก University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอกด้านการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาโท ด้านการจัดการ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยชินวัตร
 • ปริญญาโท ด้านวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี ด้านการประถมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

11,096 รีวิว

62 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
 • สถาบันการศึกษาชั้นนำที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยการเรียนรู้
 • ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ให้คุณค่าแก่การยอมรับและความเข้าใจระหว่างผู้สอนผู้เรียนผ่านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เชื่อมร้อยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่หล่อเลี้ยงการเจริญเติบโตทางด้านปัญญาและจิตวิญญาณ

เรียนรู้กลยุทธ์การสอนจาก Art & Science of Teaching เทคนิคการสอนที่ช่วยให้นักเรียนจดจำและนำความรู้ไปใช้ได้จริง เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิเคราะห์ผู้เรียน ตลอดจนถึงการออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะกับผู้เรียนในยุคปัจจุบัน

ในการสร้างการเรียนรู้ให้ตอบโจทย์กับผู้คนในยุคปัจจุบัน ผู้ที่เป็นคนจัดการเรียนการสอนจึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัย สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของการวิเคราะห์ผู้เรียน การกำหนดเป้าหมายรวมไปถึงการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพทรัพยาการมนุษย์ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- การวิเคราะห์ผู้เรียน
- การกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้
- อัตลักษณ์ของครู
- การเรียนรู้ที่แท้จริง
- การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
- รูปแบบการประเมินการเรียนรู้
- การให้ Feedback เพื่อการพัฒนา
- การสร้างเกณฑ์การให้คะแนน
- การประเมินสมรรถนะการเรียนรู้

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส
(C) คอร์สนี้เป็นคอร์สบังคับ (Core Course) ของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Learning Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 40% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 60% ของเกรด โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้ 

A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
อาจารย์ ผศ.ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ
ปัจจุบันอาจารย์สิทธิชัยดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการหลากหลายด้าน ตั้งแต่ วิทยาศาสตร์ศึกษา การสอนวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ไปจนถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

อาจารย์สิทธิชัยจบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยทักษิณ
และปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์
ปัจจุบันอาจารย์พลรพีดำรงตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการคุรุสภา มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการประเมินทางการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การศึกษาและการประเมินอิงสมรรถนะ เมืองและชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนากำลังคนและองค์กร

อาจารย์พลรพีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการประถมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปริญญาโท ด้านวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และด้านการจัดการ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยชินวัตร และปริญญาเอกด้านการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และด้าน Education: Measurement, Statistic, Research Design จาก University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ

4.9 คะแนนเฉลี่ย

96 รีวิว

2 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการหลากหลายด้าน ตั้งแต่ วิทยาศาสตร์ศึกษา การสอนวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ไปจนถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ปริญญาโท ด้านชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ. ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

274 รีวิว

3 คอร์ส

 • รองเลขาธิการคุรุสภา
 • มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการประเมินทางการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การศึกษาและการประเมินอิงสมรรถนะ เมืองและชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนากำลังคนและองค์กร
 • ปริญญาเอกด้าน Education: Measurement, Statistic, Research Design จาก University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอกด้านการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาโท ด้านการจัดการ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยชินวัตร
 • ปริญญาโท ด้านวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี ด้านการประถมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

11,096 รีวิว

62 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
 • สถาบันการศึกษาชั้นนำที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยการเรียนรู้
 • ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ให้คุณค่าแก่การยอมรับและความเข้าใจระหว่างผู้สอนผู้เรียนผ่านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เชื่อมร้อยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่หล่อเลี้ยงการเจริญเติบโตทางด้านปัญญาและจิตวิญญาณ
คะแนนเฉลี่ย
4.9
รายละเอียด
5 ดาว
77
4 ดาว
9
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Mashida Musiganan
Img 8159
by Suphasicha Koiprasert
Avatar
by Thanaphum Noom Osathanon
Default
by Jiratchaya Jaipo
Default
by ศศิกร แก้วแดง
Default
by ธนวรรณ แสงวิสุทธิ์
%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%95%202023 09 16%20091525
by Ekathep Michaels
1967c00cf3ca36ee3da53dccf9db6beb
by ธีรพงษ์ ทองดี
Default
by พิชชาภรณ์ วิเวก
Avatar
by Phonchanok Lunkampee

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที