Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 55 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 15 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 55 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 15 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ผศ. ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ

4.9 คะแนนเฉลี่ย

53 รีวิว

2 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการหลากหลายด้าน ตั้งแต่ วิทยาศาสตร์ศึกษา การสอนวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ไปจนถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ปริญญาโท ด้านชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ. ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

207 รีวิว

3 คอร์ส

 • รองเลขาธิการคุรุสภา
 • มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการประเมินทางการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การศึกษาและการประเมินอิงสมรรถนะ เมืองและชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนากำลังคนและองค์กร
 • ปริญญาเอกด้าน Education: Measurement, Statistic, Research Design จาก University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอกด้านการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาโท ด้านการจัดการ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยชินวัตร
 • ปริญญาโท ด้านวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี ด้านการประถมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

9,975 รีวิว

50 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
 • สถาบันการศึกษาชั้นนำที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยการเรียนรู้
 • ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ให้คุณค่าแก่การยอมรับและความเข้าใจระหว่างผู้สอนผู้เรียนผ่านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เชื่อมร้อยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่หล่อเลี้ยงการเจริญเติบโตทางด้านปัญญาและจิตวิญญาณ

ในการสร้างการเรียนรู้ให้ตอบโจทย์กับผู้คนในยุคปัจจุบัน ผู้ที่เป็นคนจัดการเรียนการสอนจึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัย สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของการวิเคราะห์ผู้เรียน การกำหนดเป้าหมายรวมไปถึงการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพทรัพยาการมนุษย์ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- การวิเคราะห์ผู้เรียน
- การกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้
- อัตลักษณ์ของครู
- การเรียนรู้ที่แท้จริง
- การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
- รูปแบบการประเมินการเรียนรู้
- การให้ Feedback เพื่อการพัฒนา
- การสร้างเกณฑ์การให้คะแนน
- การประเมินสมรรถนะการเรียนรู้

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส
(C) คอร์สนี้เป็นคอร์สบังคับ (Core Course) ของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Learning Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 40% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 60% ของเกรด โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้ 

A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
อาจารย์ ผศ.ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ
ปัจจุบันอาจารย์สิทธิชัยดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการหลากหลายด้าน ตั้งแต่ วิทยาศาสตร์ศึกษา การสอนวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ไปจนถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

อาจารย์สิทธิชัยจบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยทักษิณ
และปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์
ปัจจุบันอาจารย์พลรพีดำรงตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการคุรุสภา มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการประเมินทางการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การศึกษาและการประเมินอิงสมรรถนะ เมืองและชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนากำลังคนและองค์กร

อาจารย์พลรพีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการประถมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปริญญาโท ด้านวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และด้านการจัดการ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยชินวัตร และปริญญาเอกด้านการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และด้าน Education: Measurement, Statistic, Research Design จาก University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ

4.9 คะแนนเฉลี่ย

53 รีวิว

2 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการหลากหลายด้าน ตั้งแต่ วิทยาศาสตร์ศึกษา การสอนวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ไปจนถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ปริญญาโท ด้านชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ. ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

207 รีวิว

3 คอร์ส

 • รองเลขาธิการคุรุสภา
 • มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการประเมินทางการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การศึกษาและการประเมินอิงสมรรถนะ เมืองและชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนากำลังคนและองค์กร
 • ปริญญาเอกด้าน Education: Measurement, Statistic, Research Design จาก University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอกด้านการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาโท ด้านการจัดการ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยชินวัตร
 • ปริญญาโท ด้านวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี ด้านการประถมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

9,975 รีวิว

50 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
 • สถาบันการศึกษาชั้นนำที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยการเรียนรู้
 • ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ให้คุณค่าแก่การยอมรับและความเข้าใจระหว่างผู้สอนผู้เรียนผ่านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เชื่อมร้อยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่หล่อเลี้ยงการเจริญเติบโตทางด้านปัญญาและจิตวิญญาณ
คะแนนเฉลี่ย
4.9
รายละเอียด
5 ดาว
47
4 ดาว
4
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Open uri20210417 26 c28no3?1618592492
by สมบัติ คำลอย
Avatar
by Preeyakamon Kerdsuk
ดีค่ะเข้าใจค่ะ
Img20140512019
by ณัฐวุฒิ ธนัชเวโรจน์
Avatar
by PAPANGGORN REECHEEWACHEEPKUL
556834
by ฐิติัวัฒน์ จิระศิริโชติ
อาจารย์สอนดีมากครับ ได้รับความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในห้้้้องเรียนจริง
318335701 9038085409542236 680575457523736125 n
by เทพนรี เชื้อไทย
Default
by Atthaphon Kongsuep
Default
by Anyanee Tangareemit
Avatar
by Toro Nitchapon Sanittha
Default
by ศศิบุษย์ เอกภิรมย์พงษ์

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที