Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 39 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 54 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 39 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 54 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ผศ. ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

21 รีวิว

2 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการประเมินทางการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การศึกษาและการประเมินอิงสมรรถนะ เมืองและชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนากำลังคนและองค์กร
 • ปริญญาเอกด้าน Education: Measurement, Statistic, Research Design จาก University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอกด้านการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาโท ด้านการจัดการ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยชินวัตร
 • ปริญญาโท ด้านวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี ด้านการประถมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อ. ดร.ทายาท ศรีปลั่ง

4.6 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

1 คอร์ส

 • ที่ปรึกษาทรัพยากรบุคคล บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
 • อาจารย์พิเศษ สอนด้านการพัฒนาองค์กร ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กร การจัดการการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน การออกแบบดัชนีวัดความสำเร็จของงาน ระบบการประเมินผลงาน การออกแบบวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงโครงการพัฒนาผู้บริหาร
 • ปริญญาเอก ด้านจิตวิทยา จากมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ด้าน Management Information System จาก Southern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี ด้าน Information System จาก Luther College ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

4,680 รีวิว

42 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

ในการเตรียมพร้อมองค์กรให้สามารถตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีรากฐานที่แข็งแกร่ง การออกแบบโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมและเอื้อต่อการทำงานแบบคล่องตัวในยุคนี้ จึงเป็นสิ่งที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้สามารถสร้างกลยุทธ์ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบใหม่ สร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยวิธีการต่างๆ และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้พร้อมนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- เข้าใจโครงสร้างองค์กร
- การออกแบบโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ของธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กร
- การจัดการปัญหาทางโครงสร้างเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในการทำงาน
- การประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพของพนักงานผ่านรูปแบบโครงสร้างองค์กร

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส
(E) คอร์สนี้เป็นคอร์สเลือก (Elective Course) ของหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 40% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 60% ของเกรด โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้

A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
อาจารย์ ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์
ปัจจุบันอาจารย์พลรพีดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการประเมินทางการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การศึกษาและการประเมินอิงสมรรถนะ เมืองและชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนากำลังคนและองค์กร

อาจารย์พลรพีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการประถมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปริญญาโท ด้านวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และด้านการจัดการ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยชินวัตร และปริญญาเอกด้านการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และด้าน Education: Measurement, Statistic, Research Design จาก University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา

อาจารย์ ดร.ทายาท ศรีปลั่ง
อาจารย์ทายาทมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจมานานกว่า 20 ปี โดยให้คำปรึกษาทางด้านการจัดการองค์กร การจัดการการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน การออกแบบดัชนีวัดความสำเร็จของงาน ระบบการประเมินผลงาน การออกแบบวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงโครงการพัฒนาผู้บริหาร ปัจจุบันอาจารย์ทายาทดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาทรัพยากรบุคคล บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด และยังเป็นอาจารย์พิเศษ สอนด้านการพัฒนาองค์กร ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) อีกด้วย

อาจารย์ทายาท จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน Information System จาก Luther College ปริญญาโท ด้าน Management Information System จาก Southern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาเอก ด้านจิตวิทยา จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

21 รีวิว

2 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการประเมินทางการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การศึกษาและการประเมินอิงสมรรถนะ เมืองและชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนากำลังคนและองค์กร
 • ปริญญาเอกด้าน Education: Measurement, Statistic, Research Design จาก University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอกด้านการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาโท ด้านการจัดการ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยชินวัตร
 • ปริญญาโท ด้านวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี ด้านการประถมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อ. ดร.ทายาท ศรีปลั่ง

4.6 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

1 คอร์ส

 • ที่ปรึกษาทรัพยากรบุคคล บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
 • อาจารย์พิเศษ สอนด้านการพัฒนาองค์กร ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กร การจัดการการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน การออกแบบดัชนีวัดความสำเร็จของงาน ระบบการประเมินผลงาน การออกแบบวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงโครงการพัฒนาผู้บริหาร
 • ปริญญาเอก ด้านจิตวิทยา จากมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ด้าน Management Information System จาก Southern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี ด้าน Information System จาก Luther College ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

4,680 รีวิว

42 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.6
รายละเอียด
5 ดาว
5
4 ดาว
1
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Open uri20201211 27 1kl32ok?1607655665
by Theera Mahahong
Default
by Chirdpong Malatham
Default
by Prach Akepapan
Default
by Sane Sensathit
Open uri20190412 2815 1ax67jw?1555049915
by Chavalit Laohaudomphan
Default
by Potsawee Nuttawarawarod
?1552341654
by ญาณวุติ สังโนชัง

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที